viken-fylkeskommune-vector-logo.png

Viken idrettskrets kommenterer fylkeskommunes budsjett

Viken idrettskrets er stort sett fornøyd med fylkesrådets forslag til budsjett for 2021. Selv i en utfordrende situasjon med kutt i tilskudd har en klart å skjerme grunnstøtten. Idretten ser spesielt positivt på at den blir sett på som en samfunnsutvikler.

Idrettskretsen ønsker i den sammenheng å være tettere på fylkeskommunen ved planlegging av nye idrettsbygg i tilknytning til videregående skoler. 

Et utfordrende år på mange måter 

Roar Bogerud forteller at idrettskretsstyret ser at inneværende år har vært utfordrende for fylkeskommunen: 

– Vi ser at det har vært et spesielt år for fylkeskommunen, og ikke kun på grunn av korona. Fylkeskommunen har i tillegg til å måtte håndtere korona også jobbet med å sy sammen tre litt forskjellig planer til én felles plan for idrett og frivillighet. Med det som bakgrunn er idrettskretsen fornøyd med at fylkeskommunen har funnet plass til å støtte idretten med en forutsigbar og indeksregulert grunnfinansiering.  

Viken idrettskrets sendte sammen med de øvrige paraplyorganisasjonene inn et innspill til en generell styrkning med 5 millioner for utligning av forskjeller innenfor frivilligheten i Viken. Det er ikke mulig å utlede om den er tatt inn i budsjettet.  

Idrett og frivillighetens samfunnsutviklerrolle 

 – Vi ser med tilfredshet at samfunnsutviklerrollen til idretten og frivilligheten er poengtert i budsjettet. Det vil skape synergier og kraft. Samarbeid er også idrettskretsens viktigste arbeidsmetode, og vi skal være aktive i årene som kommer for å skape gode vekstvilkår for idretten og frivilligheten. Det er vi overbevist om vil være fordelaktig for Vikensamfunnet, fortsetter Roar Bogerud. 

Inkludering – nytt fagområde for fylkeskommunen 

Fylkeskommunen har fått nye fagområder gjennom regionsreformen. Inkludering er ett av disse. Det kan styrke idrettskretsens arbeid på området. 

– Vi ser at det finnes muligheter i budsjettforslaget til å styrke idrettens arbeid med inkludering gjennom støtte til inkluderingskonferanse og andre tiltak for inkludering. Det vil bidra å få flere barn og ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i idretten. Det er fortsatt for få jenter med minoritetsbakgrunn som deltar i idretten. At fylkeskommunen skal jobbe med inkludering vil styrke mulighetene for å lykkes innenfor den felles utfordringen, mener Emilie Karoline Karlsen, som er leder av idrettskretsens ungdomsutvalg. 

Handlingsplan mot rasisme 

Styremedlem Samir Tawfiq som tidligere har skrevet en kronikk om at idretten må bli bedre på å stoppe rasisme, ser frem til et samarbeid med fylkeskommunen:  

– Viken idrettskrets ser positivt på at fylkeskommunen skal bidra til å lage en handlingsplan mot rasisme. Det er dessverre fortsatt en aktuell problemstilling hvor samfunnet må reagere i felleskap. Idrettskretsen melder sin interesse for å delta i arbeidet.  

Idrettens verdiskapning 

– Det er bra at det finnes støtte til større idrettsarrangementer. Det er også positivt at større regionale idrettsanlegg får støtte. Det er viktige insentiver for å anerkjenne idrettens verdiskapning, sier Pål Thomassen, som i tillegg til å være styremedlem også leder idrettskretsens anleggsutvalg. 

Roar Bogerud ser også at på noen punkter kunne budsjettet være bedre: 

– Vi mener at det kunne ha vært mer midler for å følge opp forskjellige tiltak og prosjekter. Selv i et år og situasjon hvor økonomien er utfordrende, må en ikke glemme at Viken skal vise vei. Det er mange ivrige organisasjoner som ønsker å bidra. Det vil ikke alltid bli kostbart.  

Idrettskretsen har i dag flere etablerte tiltak som en ønsker å få videre støtte til. Det er for eksempel: Aktive lokalsamfunn, Aktiv på Dagtid og trener- og lederutvikling for ungdom. 

Flere og bedre anlegg betyr ikke dyrere anlegg 

Viken idrettskrets har sammen med idrettsrådene i Sarpsborg og Fredrikstad vært klar på at det er viktig å bruke midler klokt. Slik kan en også begynne å opparbeide seg et fond til støtte for regionalt viktige anlegg.  

Les også: Ikke bygg ett anlegg når en kan bygge to

– Vi ser at med et tettere samarbeid i utvikling av planer for utbygging av idrettsanlegg ved videregående skoler kan en spare penger. En stor fylkeskommune som Viken bør derfor ha en regional plan og delfinansiering av regionalt viktige idrettsanlegg. En slik satsing håper vi på at vi finner i neste budsjett, avslutter Pål Thomassen.