Illustrasjonsfoto: Trine Nessler Wichmann
Illustrasjonsfoto: Trine Nessler Wichmann

Plan for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) takker for muligheten til å overlevere et forslag til en plan som skal sikre en gradvis og kontrollert gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten.

Bakgrunn
I møtet 10. august med kulturminister Abid Raja, helseminister Bent Høie og representanter fra helsemyndighetene og idretten fikk Norges idrettsforbund i oppgave å utarbeide et forslag til en begrunnet og stegvis åpningsprosess for treninger for voksne innen kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen. Regjeringen og helsemyndighetene uttrykker at det er viktig å ikke åpne med for store utøvervolum av gangen. Dette har Norges idrettsforbund forståelse og respekt for. Samtidig er Norges idrettsforbund opptatt av at gjenåpningen av treninger for voksne skal speile mangfoldet av kontaktidretter i Norge.  

Kriterier for utvelgelse
Det overliggende kriteriet for den gradvise gjenåpningen av voksenidretten må være gjennomarbeidede smittevernsprotokoller for alle individuelle kontaktidretter og lagkontaktidretter. Disse vil i stor grad bygge på tidligere oversendte smittevernsprotokoller.

Norges idrettsforbund ønsker ved en videre gjenåpning å ta hensyn til mangfoldet i den organiserte idretten. Hver idrett og hvert medlem i norsk idrett tillegges derfor like høy verdi. Ønsket om å komme i gang med ordinær treningsaktivitet er like stor, enten du driver med judo, bryting, spiller fotball, håndball eller utøver andre kontaktidretter. For å sikre en gradvis og kontrollert gjenåpning med et forsvarlig utøvervolum, har Norges idrettsforbund derfor lagt følgende kriterier til grunn for gjenåpning i de ulike idrettene:

  • Kjønnsbalansen i medlemsmassen skal hensyntas for utvelgelse av utøvere til de ulike fasene for gjenåpning.
  • Unge voksne og paraidrettsutøvere prioriteres i de første fasene i den grad dette er praktisk mulig å gjennomføre for de enkelte idrettene. Dette for å ivareta hensynet til sårbare grupper i vår medlemsmasse.
  • Antall utøvere for alle idretter skal samlet være færre i den første gjenåpningsfasen enn for de påfølgende fasene.
  • Det er likevel særforbundene selv som vil definere hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene.

Minst tre faser for å sikre forsvarlige utøvervolum
Det enkelte særforbund med sine respektive kontaktidretter har utarbeidet en gjenåpningsplan og prioritert i minst tre–fem tidsmessige faser, flere faser for de idrettene med flest utøvere.

En slik faseinndeling skal sikre at gjenåpningen kan skje gradvis med et forsvarlig utøvervolum, basert på helsemyndighetenes til enhver tid vurdering av smittesituasjonen, og også basert på at mangfoldet av kontaktidretter for voksne ivaretas på en tilfredsstillende måte ved gjenåpningen av ordinære treninger.

Vi imøteser den videre dialogen med myndighetene og ser frem til en raskest mulig tilbakemelding på Norges idrettsforbunds forslag til gjenåpningsplan.

Her følger vedleggene som ble sendt til Kulturdepartementet sammen med oversendelsesbrevet: 

Informasjonsgrunnlag for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten (innhentet august 2020)

Informasjonsgrunnlag (antall utøvere) for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten (innhentet august 2020)