Koronasituasjonen i norsk idrett gjør at mange har spørsmål knyttet til gjennomføring av aktivitet. Her forsøker vi å gi noen svar.
Koronasituasjonen i norsk idrett gjør at mange har spørsmål knyttet til gjennomføring av aktivitet. Her forsøker vi å gi noen svar.

Ofte stilte spørsmål fra IL vedrørende korona

Norges idrettsforbund mottar mange spørsmål fra idrettslag nå som barne- og ungdomsidretten har åpnet. Vi har samlet de viktigste spørsmålene.

Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt, også innenfor kontaktidretter, og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball én dag, håndball en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses. 

Selv om det er åpnet for tettere kontakt for de under 20 år, vil den generelle anbefalingen om minst én meters avstand fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer innen organisert idrett på gult tiltaksnivå (som vi er på i dag), er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag / faste treningspartnere.

Øverste ansvar for dette har styret i idrettslaget. Det bør etableres rutiner som sørger for at eksisterende smitteverntiltak opprettholdes, og at det blir gitt nødvendig opplæring og informasjon om tiltakene til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement. Informasjon om anbefalte smitteverntiltak bør gjøres tilgjengelig for alle, for eksempel ved å gjøre informasjon tilgjengelig digitalt og ved å henge opp plakater. Idrettslaget bør vurdere om det er behov for informasjon på flere språk. 

Her finner du smitteforebyggende tiltak på flere språk.

Gruppestørrelsene skal «som hovedregel» være på inntil 20 personer, så her er det litt fleksibilitet for den enkelte idrett når det gjelder om trenere etc. skal inngå (f. eks. har de en rolle der de ikke er involvert som noen nærkontakt, eller er de tett på utøverne slik at det er naturlig at de anses som en del av gruppen?). Det bør imidlertid tilstrebes å holde gruppestørrelsen på 20 personer inkl. alle.

Med krets menes de geografiske grensene til den enkelte idrettskrets (inndelt etter fylkesgrensene). De særidretter som er inndelt i egne regioner, kan benytte egne regioner som geografisk avgrensing.

Trening anses IKKE som et arrangement. Men det bør utnevnes en ansvarlig person, som kan være en foresatt, som har ansvar for å føre oversikt over hvem som er til stede i tilfelle smittesporing blir nødvendig.

Ja, det kan de. Det blir på samme måte som ordinær SFO. 

Ja, utøveren skal da være i karantene, teste seg og ikke delta på trening før testresultatet foreligger.

Det er viktig å ha gode rutiner og systemer for registreringer av deltagere, støtteapparat og foreldre i sammenheng med trening og konkurranse.  Dette for å gjøre smittesporing så raskt og effektivt som mulig. Listene bør inneholde navn, mobilnummer og tidspunkt. Slike lister skal oppbevares i 10 dager og deretter makuleres. Ved oppdaget smitte skal lokale helsemyndigheter og særforbund kontaktes snaret.

  • Alle idrettslag må varsle lokale helsemyndigheter og SF ved smitte.
  • SF har ansvar for å ha oversikt over tilfeller som oppstår i sin idrett, og varsle NIF. Her bør vi også sikre at personvernet ivaretas. For eksempel er det ikke behov for SF eller NIF å vite navnet på den som er smittet, men alder, kjønn og idrett vil etter vår mening være tilstrekkelig (med mindre det er en så liten idrett at dette ikke er nok til å anonymisere vedkommende).
  • SF varsler NIF via korona@idrettsforbundet.no

Det er lokal helsemyndighet som er ansvarlig for å kontakte de som har vært på samme sted, derav smitteoppsporingsrutinen.

Dersom enkeltpersoner ringer rett til særforbundet, må særforbundet orientere idrettslaget, som iverksetter arbeidet med å kontakte lokal helsemyndighet. Når man tester positivt, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing og iverksetter nødvendige tiltak.

Nei, voksne over 20 år må foreløpig forholde seg til 1-metersregelen på trening, men det jobbes med en stegvis åpningsprosess for treninger for voksne innen kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen. Regjeringen og helsemyndighetene uttrykker at det er viktig å ikke åpne med for store utøvervolum av gangen. Dette har Norges idrettsforbund forståelse og respekt for. Samtidig er Norges idrettsforbund opptatt av at gjenåpningen av treninger for voksne skal speile mangfoldet av kontaktidretter i Norge.

Voksenidretten som ikke har behov for unntak fra 1-metersregelen kan drive ordinær innenfor anbefalte smittevernhensyn.