Kretstinget.jpg

Idrettskretstinget er utsatt til 5.september

Viken idrettskrets tinget som opprinnelig skulle avholdes 9. mai utsettes til 5. september. I forbindelse med corona-utbruddet forholder Viken idrettskrets seg til restriksjoner fra Folkehelseinstituttet. Mer informasjon kommer.

Innkalling

Til idrettsråd, særkretser, regioner og særforbund med representasjonsrett på tinget for Viken idrettskrets.

Tid
Lørdag 24.oktober 2020 kl 11:00-15:00.

Sted
Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, Krokkleiva

 1. Styret i Viken idrettskrets innkaller herved til idrettskretstinget 2020. 
 2. Fullstendig sakliste og saksdokumenter vil bli publisert på vår nettside, senest én måned før tinget.   
 3. Forslag som skal behandles på tinget må sendes inn senest to måneder før tinget. 
 4. Tingforsamlingen i Viken idrettskrets består av 100 representanter fra idrettsråd, 100 representanter fra særidrettene (særkrets, region og særidretter uten regionalt tillitsvalgt organ) samt idrettskretsens styre. Oversikt over antall representanter fra hvert idrettsråd og hver særidrett finner dere her!
 5. Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av representanter, jfr. NIFs lov § 2-4.
 6. Sakliste for tinget 
  1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
  2. Velge dirigent(er).
  3. Velge sekretær(er).
  4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne saklisten.
  7. Godkjenne forretningsorden.
  8. Behandle beretninger for idrettskretsen.
  9. Behandle idrettskretsens regnskaper for 2019 i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning.
  10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 
  11. Behandle forslag og saker.
  12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
  13. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.
  14. Foreta følgende valg:  
   1. Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
   2. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.
   3. Det ble valgt kretsstyre og varamedlemmer på det konstituerende kretstinget 19.oktober 2019. Det må imidlertid velges ett styremedlem, som ved valget skal være under 26 år. 

Påmelding åpnes etter sommerferien. 

NB! Det vil ikke bli utsendt sakspapirer via ordinær postgang

Fredag 23. oktober i forkant av tinget inviterer vi tingdelegatene og andre interesserte til et "Tingseminar" med aktuelle temaer. Mer informasjon om dette kommer etter ferien.

Hold av datoene!

Mvh,

Viken idrettskrets