Idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken har fått 7,5 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til utviklingsprosjektet Fra klubbhus til aktivitetshus. Her vil vi skape enda mer futt i lokalene man besitter!

Fra klubbhus til aktivitetshus er et samarbeid med Sparebankstifitelsen DNB hvor man ønsker å se på hvordan klubbhus/klubblokaler og uteområder kan nytenkes.

Dette med formål om å få flere til å bruke lokaler og uteområder i lokalsamfunnet. Prosjektet har en varighet fra 2023 og frem til 2026.

Fra 2024 og frem til 2026 vil det legges opp til å starte ulike piloter, hvor interesserte kan søke om ekstern kompetanse gjennom prosjektet. Det vil gjøres et utvalg av søknadene. Et av målene med prosjektet er å styrke arbeidet i det en kaller tidlig-fasen. Dette for å bidra til enda bedre søknader i fremtiden gjennom medvirkningsprosesser. Dette igjen mener vi vil styrke kvaliteten på søknadene til stiftelser for fremtiden.

Prosjektet tar utgangspunkt i det å kunne utvikle god idrettslig aktivitet i lokalmiljøene. Dette betinger gode anlegg som har evne til å fange opp nye aktivitetstrender og følge samfunnsmessige utfordringer. Mange klubbhus/lokaler/uteområder er i dag klare for fornying og mange steder trengs det nye idéer for å møte dagens trender. Ved å endre bruken av klubbhusene og uteområdene kan en også endre sin posisjon i lokalsamfunnet. Intensjonen med dette er å styrke innovasjonsevnen, delingskulturen og kompetansen totalt i idrettsorganisasjonen. Med andre ord - mer futt! 


Hva forsøker vi å løse?

imagek96p7.png

Hva kan man forvente?

Hva kan idrettslag og idrettsråd forvente:

 • Mulighet til å besøke referanseanlegg og lære av andre
 • Mulighet til å være referanseanlegg for andre
 • Gratis deltagelse på felles møteplasser (anleggskonferanser/webinarer)
 • Ta del i andres erfaringer rundt samarbeidsmodeller (frivillig/private/offentlig)
 • Få eksempler på ferdige skisser og planer fra andre anlegg
 • Få mulighet til støtte til ekstern kompetanse for piloter i 2024 – 2025 og 2026 – søknadsordning.
 • Tilgang til veiviser som i fremtiden skal utvikle lokaler og uteområder
 • Lære mer om tidligfase (idé og konsept) for sitt prosjekt
 • Inspirasjon i anleggsutviklingen
 • Lære mer om gode medvirkningsprosesser – hjelp til prosess
 • Lære mer om bærekraftige driftsmodeller

Tidsplan

Hva vil skje når?

2023

 • Konseptutvikling av prosjektet
 • Mulighet til å besøke referanseanlegg

2024-2026

 • Etablere piloter rundt i kretsene
 • Delta på inspirasjonssamlinger og skape møteplasser
 • Besøke referanseanlegg og idrettslag, lære av andres erfaring