Konnerudmodellen

Om prosjektet – «Av ungdom – for ungdom»

Av ungdom for ungdom er et spennende bydelsprosjekt på Konnerud som tar for seg fysisk aktivitet og aktivitetsledelse i skolen, bedre kjent som Konnerudmodellen.

Visjonen:
Flest mulig barn og unge i bydelen Konnerud opplever livslang bevegelsesglede!

Hvorfor gjør vi dette?

Vi ønsker å få med flest mulig, lengst mulig.
Legge til rette og påvirke til livslang bevegelsesglede.
Skape og tilby idrett for alle.
Bygge broer mellom idrettslag og skolene.
Utvikle unge ledere som kan benyttes i barne- og ungdomsidrett.
Skape en trygg, inkluderende og aktiv bydel.

Hvordan gjør vi det og hva får elevene igjen for det?

Prosjektet innebærer at ungdomsskoleelever fra AKTIV-profilen på Svensedammen Skole rullerer som aktivitetsledere i FYSAK på de tre barneskolene Vestbygda, Hallermoen og Konnerud. Hver barneskole har besøk av oss en dag hver i løpet av uka hvor vi alltid benytter oss av skolens uteområder. Vi fokuserer på at det skal være mye aktivitet som er variert, lystbetont og inkluderende i en variasjon av leker og øvelser. Aktiviteten spenner seg fra ballspill og lek, til bevegelse til musikk og nye aktiviteter. Vi ønsker å skape en trygg, inkluderende og aktiv bydel, derfor mener vi i KIL og skolene at det er viktig å starte tidlig i utdanningsløpet og livsløpet med fysisk aktivitet for å legge en fysisk, sosial og mental grunnmur som bidrar til å opprette den fysiske aktiviteten gjennom livet.

8AKTIV og 9AKTIV er ute som ungdomsledere halve dager på hver skole fra mandag til onsdag. De er i grupper på fire, der de som oftest igjen deles på to-tre aktiviteter. Elevene får mye ansvar og har en spennende, aktiv og utfordrende jobb.
At ungdommene får mulighet tidlig i utdanningsløpet til å være ledere, aktivisere barn og øve seg på å ta ansvar, kan bidra til at elevene blir tryggere i rollen og kan benytte det de lærer om ledelse av andre, selvledelse og hvordan de selv lar seg lede til andre arenaer og situasjoner som på skole, i jobb, i idretten og på fritiden. Som aktivitetsledere i skolen fokuserer vi i prosjektet på at ungdomslederne viser tydelighet, sprer engasjement og glede, gir trygghet, er inkluderende, og legger til rette for mye aktivitet og mestringssituasjoner for alle. Barna på barneskolene får bygget unike bånd med ledere som er nærmere dem selv i alder og kultur. Ungdomslederne blir også trygge rollefigurer som barna kan treffe når de begynner på ungdomskolen sammen, på fritiden, eller i idrettslaget.

Ungdomsskoleelevene vil gjennomgå et program hvor vi kurser, veileder og har utviklingssamtaler underveis i utdanningsløpet. Temaer i kurset omfatter organisering av aktivitet, valg av metoder, formidlingsteknikk, god og riktig feedback, situasjonshåndtering og evne til refleksjon. Det legges også vekt på viktigheten av å være gode forbilder for de yngre elevene gjennom språkbruk, utstråling og handlinger.

Fysisk aktiv læring åpner muligheten får å oppnå læring og utvikling på flere plan. Ved å variere læringsarenaer og metoder stimuleres flere og ulike mennesketypers evne til å lære å forstå om seg selv, andre og fag på ulike måter.

Alle mennesker er ulike og lærer på ulike måter. Gjennom de mange aktivitetene og lekene vi har ute på skolene fokuseres det på å utvikle sosiale ferdigheter, herunder: forståelse, omsorg, trygghet, inkludere, medbestemmelse, aksept, samarbeid, empati, respekt, tillit, ytre meninger og ta hensyn til hverandre.

Takket være Viken idrettskrets, Gjensidige stiftelsen, Svensedammen ungdomsskole, Hallermoen skole, Konnerud skole, Vestbygda skole og Konnerud ILs initiativ har dette prosjektet kommet seg opp på beina. Midlene som har blitt tildelt har gjort sånn at prosjektet har kommet i gang og videreutvikles. Det som er viktig å poengtere er at prosjektet/modellen er bærekraftig. Det vil si at hver av de fire skolene på Konnerud finansierer prosjektet ¼ hver.

Vi fryder oss over Stortingets nye vedtak om en time fysisk aktivitet hver dag i grunnskoleopplæringen fra 1.-10. klasse og vil melde oss på og vil gjerne samarbeide med skolene om å gjøre dette til realitet. Vi GLEDER oss stort til fortsettelsen og håper alle ser viktigheten av fysisk aktivitet, trygghet og bevegelsesglede.

Sammen om noe! Sammen om et inkluderende og sammensveiset barne- og ungdomsmiljø i bydelen Konnerud.