Aktiv på Åssia

«Sammen skaper vi en trygg og aktiv bydel å vokse opp i»

Aktiv på Åssia er et samarbeid mellom Åssiden Idrettsforening, Åssiden skole, Aronsløkka skole og Kjøsterud Ungdomsskole

Bakgrunn: Viken idrettskrets har jobbet med å tilrettelegge for samarbeid som skaper «aktive lokalsamfunn», og de siste årene gjennomført tiltaket «i samme båt». Her samler de idrettslag, skoler og andre frivillige organisasjoner for å diskutere muligheter for samarbeid til det beste for barn i bydelene i Drammen. I 2014 inngikk Åssiden Idrettsforening en intensjonsavtale om samarbeid med Åssiden, Aronsløkka og Kjøsterud skole. Høsten 2017 ble Espen Forfang Paterson ansatt som FYSAK-koordinator i 100% prosjektstilling i Åssiden Idrettsforening, finansiert 25% av hver av eierne. 1. september 2018 gikk Espen over i en fast 100% stilling som aktivitets- og samfunnsutvikler.

Drift og prosjekter

Aktiv på Åssia har den driftsdel som går uavhengig av hva som skjer på prosjektene. Nye prosjekter skal ikke gå på bekostning av driftsdelen.

FUN-dament, aktivitet i skole/AKS
Driftsdelen av Aktiv på Åssia handler primært om å skape aktivitet med elever i skolen og på AKS. Aktivitets- og samfunnsutvikler i Åssiden IF jobber sammen med ansatte på skole/AKS i skolene 4 dager i uken.

Valgfag fysisk aktivitet og helse og aktivitetslederutdanning

Elever på Kjøsterud Ungdomsskole har tilbud om å ta valgfag «Fysisk aktivitet og helse». Dette faget har sin undervisning 1 uke i vært semester hvor de går gjennom forskjellige aktiviteter, og kursing i ledelse som de får bruk for når de skal ut og holde aktivitet sammen med elever på barneskolen.

Fysiske aktiviteter

Gjennom valgfagsuka på Kjøsterud skole blir elevene satt sammen i grupper og lager egne økt planer som de bruker ute på skolene. 9. trinns elever holder aktiviteter for 5. – 6. og 7. trinn, mens 10. trinns elever holder aktivitet ute på SFO fra 14.30-15.30. Elever fra 10. trinn får 1 dag avspasering gjennom et helt år for å holde aktivitet etter skoleslutt.

Teori og praksis

Valgfaget består av 57 årstimer, og er oppgitt i 60 minutters varighet. Kompetansemålene er delt inn i 2 grupper – fysiske aktiviteter og kosthold og helse

Fysiske aktivteter

  • delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter
  • gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever
  • samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede

Kosthold og helse

–          utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet

–          planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegg

–          lage enkle og ernæringsmessige gode måltider

Valgfaget har ingen eksamen, men skal ha standpunktkarakter i slutten av 10. klasse. Elever som tar dette faget får tilbud om å ta «aktivitetsleder kurs barneidrett». Dette er et kurs godkjent av Norges Idrettsforbund som gir formell kompetanse og kursbevis. Eleven kan bruke dette på sin CV og det vil gi fortrinn med tanke på mulig jobb i Åssiden idrettsforening enten i idrettslagets allidrett, ferietilbud eller andre arrangementer.

Prosjekter aktivitet

Allidrett

Åssiden Idrettsforening tilbyr allidrett til barn i aldersgruppen 4-5 år og 6-7 år. Begge grupper i allidretten ledes av instruktører fra Aktiv på Åssia (fra valgfag «fysisk aktivitet og helse»). Tilbudet krever medlemskap i idrettslaget, men har ingen egenandel/aktivitetskontingent. De fleste aktivitetene foregår i Berskaughallen (flerbrukshall som er deleid av idrettslaget). Enkelte dager er det også uteaktivitet (skileik, utelek osv).

Allidretten leker en gang i uka, på dag som ikke kolliderer med trening for barn i samme alder (tom 7 år) i hverken håndball- eller fotballgruppa.

Åssiden Idrettsforening har signert en intensjonsavtale med Aron Skiklubb som styrker allidretten til ÅIF gjennom et samarbeid med den lokale alpin- og sykkelklubben.

Åpen hall

Hver tredje fredag i skoleåret arrangeres det Åpen hall for 5.-7. trinn og 8.-10 trinn. Åpen hall er for elever på skolene i bydelen og skal være en trygg møteplass med varierte aktiviteter tilpasset barna/ungdommenes ønsker.

5.-7. trinn har åpen hall i gymsalen på Kjøsterud Ungdomsskole.

8.-10. trinn har åpen hall i Berskaughallen (flerbrukshall som er deleid av idrettslaget).

Åpen hall tilrettelegges av aktivitetsledere fra Aktiv på Åssia, og støttes av ansatte fra skolene som kjenner elevmassen.

Minirunde Innebandy

Oppstart 2018

Aktive eldre
Helsehuset

Forsiktig oppstart og etablering av relasjon 2018. Vurdere prosjektstart i 2019.

 

Fotballfitness på dagtid

Aktivitet for pensjonister og voksne som er hjemme på dagtid.

Mulig oppstart høst 2018/2019

 

Aktiv «integrering»
Minoritetsjenter
Aktiv på Åssia tilrettelegger for aktivitet og integrering for jenter i velkomstklassen på Kjøsterud Ungdomsskole.

Individuell oppfølging av guttene
Det skal i løpet av 2018 lages en plan for hvordan vi jobber med å inkludere guttene i velkomstklassen i aktivitet i idrettslag der de bor.

Friluftsliv og bruk av Tverken

Overnattingstur for 8. trinn i oktober
For å etablere trygge flokker tidlig i ungdomsskoletiden reiser 8. trinn på overnattingstur til hytta Tverken i drammensmarka i starten av skoleåret.

Aktivt friluftsliv
Forutsetter midler fra Sparebankstiftelsen.

«Gjennom tilgang på utstyr, opplæring og trening av grunnleggende friluftslivsferdigheter skape interesse for å benytte seg av de gode arenaene som allerede eksisterer i vårt nærområde.»

Natt i naturen og kom deg ut dagen.
Samarbeid med KFUM-KFUK Speidergruppen på Åssiden, Stiftelsen ÅIF Tverken og kirkens bymisjon (skattkammeret).

 

Markedsføring av Åssiden IFs aktivitetstilbud

Etableres i 2018.

Prosjekter trygg bydel
Trygge møteplasser som totalt gir et bredt aktivitetstilbud.
– Skolene
– Klubbhuset
– Berskaughallen

Her kommer beskrivelse av hva slags type møteplasser som er etablert og kan etableres på de forskjellige lokasjonene.

Åssiaravner
En del av «Sammen om et varmere Åssia»

Det er etablert en natteravnordning (åssiaravner) natt til lørdag og søndag i sommerhalvåret i bydelen. Rutene bemannes av foreldre gjennom FAU og oppmøte/informasjonssenter er på klubbhuset til Åssiden Idrettsforening.

Ordningen med Åssiaravnener blir en del av «natteravn»systemet i 2018.

Verdi og holdningsarbeid

Mitt valg

Oppstart 2018, finansiering via Lions og andre stiftelser er på plass for 2018-2019

Kapteinskolen

Utvikling i 2018, oppstart 2019.
Finansiert ut 2019

Samarbeid og konfliktløsning

Her kommer en utfyllende beskrivelse av Idrettslagets, spesielt «aktivitets- og samfunnsutvikler» sin rolle, i bydelen.

Møtearenaer
For å sikre fremdrift, evaluere og justere prosjektene er det viktig å møtes regelmessig.

Styringsgruppe
Utvalg som ledes av et styremedlem fra Åssiden Idrettsforening (samfunnsansvarlig).

Møtes ca 4 ganger årlig og diskuterer overordnede utfordringer og muligheter som berører bydelen. Temaer som diskuteres er alt fra kommunesammenslåing (Stor-Drammen 2020) trygghet og trender i lokalsamfunnet, støtteordninger, fremtidige samarbeid, anleggsutvikling, boligutbyggingsplaner, andre reguleringsplaner og andre temaer som berører bydelens fremtid. Utvalget er bredt nedsatt og består bl.a. av representanter fra skoler og barnehager, lokale kommunepolitikere fra forskjellige partier og andre interessenter. Gruppen er dynamisk og har ikke fast sammensetning.

Målet med utvalget er en bred representasjon av beslutningstakere og andre som har interesser i bydelen slik at vi lettere kan se helhet, styrke samarbeid og være i forkant av utviklingen i bydelen.

Referater fra møtene sendes daglig leder i Åssiden IF som distribuerer disse til møtedeltakere, skolene og andre interessenter.

Ledergruppe Aktiv på Åssia
Utvalget består av en ansvarlig fra grunnskolene i bydelen og daglig leder i Åssiden Idrettsforening.

Møtes ca 4 ganger årlig og avstemme ledelsen av drift og prosjekter under Aktiv på Åssia. Gruppen evaluerer pågående prosjekter og vurderer eventuelt nye prosjekter, og ekstern finansiering (bl.a. søknader til stiftelser).

Ledergruppen har ansvar for at aktivitets- og samfunnsutvikler i Åssiden IF har en fornuftig arbeidshverdag og arbeidsbelastning.

Driftsgruppe Aktiv på Åssia

Driftsgruppen består av en representant fra hver av skolene som har ansvar for Aktiv på Åssia og aktivitets- og samfunnsutvikler i Åssiden IF.

Møtes ca 4 ganger årlig og jobber med å avklare praktiske utfordringer i driften, og avstemme både daglig drift og fremgang på prosjekter.