Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

- Hva sier Venstre?

friidrettbannerV.jpg

Ambisiøs og forutsigbar anleggsplanlegging

Behovsplanen for idrett og friluftsliv har blitt et godt verktøy for planlegging av idrettsinvesteringer i Oslo kommune. Planen gir en god oversikt over status for anleggsdekning og fremtidige behov. Handlingsprogrammet i planen følges opp med avsetninger i økonomiplanen.

Spørsmål 1:
Vil partiet videreføre dagens plansystem og sikre forutsigbarhet og fremdrift for anleggsutviklingen i byen?

 • Ja.

Spørsmål 2:
Vil partiet videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2020 – 2023?

 • Ja.

Støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag

Ordningen med støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag har vært en suksess. I 2018 og 2019 er ordningen betydelig underfinansiert, og det er behov for å øke den årlige potten til fordeling.

Spørsmål 3:
Vil partiet sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Ja.

Byplanlegging for idrett og aktivitet

En sentral målsetting for Oslo Idrettskrets er at barn i Oslo skal kunne være idrettsaktive i sitt eget nærmiljø. Vi mener at idrettsanlegg er nødvendig sosial infrastruktur som kommunen må sikre arealer til gjennom god planlegging, på samme måte som for skoler og barnehager.

Spørsmål 4:
Støtter partiet målsettingen om at alle barn i Oslo skal kunne drive med idrett der de bor?

 • Ja.

Spørsmål 5:
Hvordan mener partiet at målsettingen evt. kan nås?

 • Det er flere ting Venstre vil gjøre for å nå dette målet.
 • Først og fremst handler det om å sørge for nok anlegg over hele byen – også i områder der det ikke finnes etablerte idrettslag som kjemper for å få på plass nye anlegg. Det må også finnes en variasjon i anleggstype, og der det faktisk ikke er mulig å realisere en spesifikk type anlegg, må vi sikre transportløsninger for barn og unge til og fra aktivitet.
 • Venstre vil også finansiere et nytt opplevelseskort for alle barn og unge i Oslo 12-18 år, der hvert barn får 5000 kroner til rådighet årlig for å delta i idrett eller kulturopplevelser. Hvis alle barn i Oslo skal kunne drive idrett der de bor, må vi sikre at de har råd til det.
 • Vi vil fordele tid på kommunale anlegg slik at flest mulig får deltatt i idrettsaktivitet.
 • Vi deler idrettsbevegelsens syn på idrettsanlegg som sosial infrastruktur, og er enige i at man må planlegge arealer til dette i byutviklingsprosjekter. Vi vil stille krav om utvikling av kultur- og idrettsanlegg i nye områdereguleringer

Filipstad planlegges for 2900 boliger og med en skole for 840 elever – men svært liten plass til nye idrettsanlegg. Samtidig vet vi at Frogner bydel allerede er det området med den svakeste anleggsdekningen i byen.

Spørsmål 6:
Er partiet enige med Oslo Idrettskrets i at barna som skal vokse opp på Filipstad og i Frogner bydel skal få mulighet til å trene og konkurrere i eget nærmiljø?

 • Ja.

Spørsmål 7:
Hvis ja. Hvordan vil partiet sikre plass til arealkrevende idrettsanlegg, som for eksempel fotballbaner, i bydelen?

 • Det er mange muligheter til å utvikle idrettsanlegg, selv med arealknapphet. Vi vil blant annet jobbe for å anlegge idrettsanlegg på større takflater av både nye og egnede eksisterende bygg. Det er også mulig å bygge under bakken. Det er viktig at vi planlegger den nye bydelen Filipstad med krav om anlegg.

Gratis adgang til kommunale anlegg

Det er svært viktig at idrettsanleggene stilles gratis til disposisjon for idretten. Dette er et prinsipp som med noen få unntak er gjeldende i Oslo. Gratis anleggstilgang er et vesentlig bidrag som gjør det mulig for idrettslagene å holde deltageravgiften på et rimelig nivå.

Spørsmål 8:
Vil partiet sikre at kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

 • Ja.

Økonomiske barrierer og organisasjonsunderskudd

Oslo er kommunen i Norge med flest fattige barn, og mange av dem har minoritetsbakgrunn. Barn og ungdom som vokser opp i familier med dårlig råd, deltar mindre i fritidsaktiviteter og har mindre sosial omgang med venner enn andre. Fattigdom fratar både barn og voksne muligheter for deltagelse som fører til at de ekskluderes fra sosiale fellesskap. I Oslo er det tydelige forskjeller mellom ulike deler av byen i levestandard, og sammenhengen mellom levestandard og deltagelse synes godt i idrettens medlemsregister. Oslo Idrettskrets ser med bekymring at idrettslagene flere steder i byen sliter med ordinær drift, og at det er store forskjeller på aktivitetstilbudet omkring i byen. Oslo Idrettskrets har iverksatt et forsterket klubbutviklingsprogram for å løfte idrettstilbudet i deler av byen som trenger det. Samtidig ser vi at det er behov for å etablere en tilskuddsordning for hele byen, som gjør at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktiviteter.

Spørsmål 9:
Vil partiet støtte idrettskretsens arbeid med idrettsløft i bydelene?

 • Ja.

Spørsmål 10:
Vil partiet innføre en byomfattende tilskuddsordning slik at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktivitet?

 • Ja. Se også tidligere svar om dette.