Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

- Hva sier FrP?

friidrettbannerFRP.jpg

Ambisiøs og forutsigbar anleggsplanlegging

Behovsplanen for idrett og friluftsliv har blitt et godt verktøy for planlegging av idrettsinvesteringer i Oslo kommune. Planen gir en god oversikt over status for anleggsdekning og fremtidige behov. Handlingsprogrammet i planen følges opp med avsetninger i økonomiplanen.

Spørsmål 1:
Vil partiet videreføre dagens plansystem og sikre forutsigbarhet og fremdrift for anleggsutviklingen i byen?

  • FrP vil videreføre og videreutvikle idrettsbehovsplanen som et verktøy for planlegging av idrettsanlegg i Oslo. Samarbeidet med Oslo Idrettskrets og idretten for øvrig skal legges til grunn for politiske beslutninger som påvirker idretten i byen vår. Bygging og utvikling av idrettsanlegg skal skje med en forpliktende behovsplan som utarbeides med innspill fra idretten.

Spørsmål 2:
Vil partiet videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2020 – 2023?

  • FrP mener økning av hallkapasitet må ha prioritet for å oppnå god dekning i alle områder av byen. Hallkapasiteten er for dårlig og flere idretter lider under mangel på treningsflater. Derfor må det legges til rette for bygging av nye idrettshaller, både med kommunale midler og tilrettelegging for private initiativ. Flerbrukshaller, svømmeanlegg og -haller er viktige tilbud som del av byområdene i hele Oslo.

Støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag

Ordningen med støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag har vært en suksess. I 2018 og 2019 er ordningen betydelig underfinansiert, og det er behov for å øke den årlige potten til fordeling.

Spørsmål 3:
Vil partiet sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

  • FrP mener nye idrettshaller og idrettsprosjekter skal kunne bygges med kommunale midler også på initiativ fra klubber og foreninger. FrP ønsker blant annet å gjøre det mulig med kommunalt tilskudd til delfinansiering av anlegg, inngå avtale om løpende driftstilskudd og stille kommunal garanti i finansieringen av idrettsanlegg.

Byplanlegging for idrett og aktivitet

En sentral målsetting for Oslo Idrettskrets er at barn i Oslo skal kunne være idrettsaktive i sitt eget nærmiljø. Vi mener at idrettsanlegg er nødvendig sosial infrastruktur som kommunen må sikre arealer til gjennom god planlegging, på samme måte som for skoler og barnehager.

Spørsmål 4:
Støtter partiet målsettingen om at alle barn i Oslo skal kunne drive med idrett der de bor?

  • Ja. FrP vil fortsette å være en viktig støttespiller for idretten, og for oss er det spesielt viktig å legge til rette for barne- og ungdomsidrett.

Spørsmål 5:
Hvordan mener partiet at målsettingen evt. kan nås?

  • FrP vil jobbe for at det etableres flere idrettshaller, ishaller, fotballbaner og svømmehaller for å gjøre klubbene i stand til å ta imot alle barn og unge som vil drive idrett. I tillegg er det viktig å sikre plass til idrettsanlegg i utviklingen av nye områder i Oslo, eksempelvis Grønmo og Gjersrud-Stensrud. Med dette og samarbeidet mellom kommunen og idretten selv vil muliggjøre en bedre spredning på nye anlegg som kommer nærmere der barn og unge bor.

Filipstad planlegges for 2900 boliger og med en skole for 840 elever – men svært liten plass til nye idrettsanlegg. Samtidig vet vi at Frogner bydel allerede er det området med den svakeste anleggsdekningen i byen.

Spørsmål 6:
Er partiet enige med Oslo Idrettskrets i at barna som skal vokse opp på Filipstad og i Frogner bydel skal få mulighet til å trene og konkurrere i eget nærmiljø?

  • Ja. Vi mener det er viktig å sikre plass til idrettsanlegg i utviklingen av nye områder. Dette gjelder både haller og at idretten sikres tilgang til fjorden. FrP vant gjennomslag i budsjettavtalen for 2014 med de andre borgerlige partier om å avsette 270 millioner kroner til ishall og flerbrukshall på Frogner stadion. Dette er midler som idretten i mange år hadde kjempet for. Det rødgrønne byrådet inndro midlene til flerbrukshallen og kansellerte prosjektet. FrP vil sørge for at de prosjekter idretten vinner får gjennomslag for, skal realiseres og at flerbrukshall på Frogner stadion skal bygges snarest mulig.

Spørsmål 7:
Hvis ja. Hvordan vil partiet sikre plass til arealkrevende idrettsanlegg, som for eksempel fotballbaner, i bydelen?

  • I reguleringen av nye byområder må det sikres at idrettsanlegg blir bygget slik at behovet blir møtt. I samarbeid med idretten selv og andre private aktører må det legges vekt på idrettsanlegg som en nødvendighet i samme kategori som blant annet skoler og barnehager. FrP fremmet forslag i kommuneplanen om at det primært skal sørges for at idrettsanlegg i bydelen skal få bestå der de er. I de tilfeller hvor kommunen ønsker å omregulere arealer fra idrett til boligutbygging eller annen utbygging, skal det samtidig avsettes erstatningsareal for idrettsanlegg. For å sikre at ingen mister tilgang til eksisterende anlegg, skal rekkefølgen være slik at nytt anlegg står klart før idretten flytter ut av det gamle anlegget. Dette ble vedtatt mot byrådspartienes stemmer. I forrige kommuneplan fremmet FrP det samme forslaget og det ble da enstemmig vedtatt. Dette forslaget har blant annet sikret at kunstgressbanen ved Domus Atletica ikke ble ofret til fordel for boligutbygging. Vi i FrP mener et slik vedtak er viktig, nettopp fordi det er så lite med arealer i utbygde områder, og da må vi sørge for å ta vare på de idrettsanleggene vi har.

Gratis adgang til kommunale anlegg

Det er svært viktig at idrettsanleggene stilles gratis til disposisjon for idretten. Dette er et prinsipp som med noen få unntak er gjeldende i Oslo. Gratis anleggstilgang er et vesentlig bidrag som gjør det mulig for idrettslagene å holde deltageravgiften på et rimelig nivå.

Spørsmål 8:
Vil partiet sikre at kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

  • Ja. FrP vil legge til rette for idrett og frivillighet. Et av de viktigste tiltakene kommunen kan gjøre i den sammenheng er å stille lokaler til rådighet på kvelder og i helger. Vi ønsker å gjøre lån av kommunale anlegg enklest mulig for alle aktører innen idrett og frivillighet.

Økonomiske barrierer og organisasjonsunderskudd

Oslo er kommunen i Norge med flest fattige barn, og mange av dem har minoritetsbakgrunn. Barn og ungdom som vokser opp i familier med dårlig råd, deltar mindre i fritidsaktiviteter og har mindre sosial omgang med venner enn andre. Fattigdom fratar både barn og voksne muligheter for deltagelse som fører til at de ekskluderes fra sosiale fellesskap. I Oslo er det tydelige forskjeller mellom ulike deler av byen i levestandard, og sammenhengen mellom levestandard og deltagelse synes godt i idrettens medlemsregister. Oslo Idrettskrets ser med bekymring at idrettslagene flere steder i byen sliter med ordinær drift, og at det er store forskjeller på aktivitetstilbudet omkring i byen. Oslo Idrettskrets har iverksatt et forsterket klubbutviklingsprogram for å løfte idrettstilbudet i deler av byen som trenger det. Samtidig ser vi at det er behov for å etablere en tilskuddsordning for hele byen, som gjør at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktiviteter.

Spørsmål 9:
Vil partiet støtte idrettskretsens arbeid med idrettsløft i bydelene?

  • FrP prioriterer idretten høyt og skal også i neste bystyreperiode være en viktig støttespiller for idretten. Samarbeidet mellom kommunen og Oslo Idrettskrets skal legges til grunn for politiske beslutninger som påvirker idretten, også på bydelsnivå. Idretten kan i tillegg være et av de beste og mest effektive integreringstiltakene vi kan gjennomføre.

Spørsmål 10:
Vil partiet innføre en byomfattende tilskuddsordning slik at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktivitet?

  • Deltakelse i idrettsaktiviteter skal være mulig for alle som bor i Oslo. Viktige faktorer for å legge til rette for dette er høy anleggsdekning og enkel tilgang på leie/lån av kommunale eiendommer. Familier med en økonomisk situasjon som går utover barnas deltakelse i idretten burde få hjelp som er så ubyråkratisk som mulig, derfor har vi i regjering gått inn for et aktivitetskort som gir alle barn og unge lik tilgang på fritidsaktiviteter. FrP i Oslo vil prioritere kommunale midler til realisering av flere idrettsanlegg, noe som vil bidra til større anleggsdekning og bedre tilgang også for barn fra fattige familier.