Fotballbane.jpg

Kommunale idrettsanlegg er til for frivilligheten

Oslo Idrettskrets skjerper kontrollen og oppfølgingen: - treningstid og arrangementstid som idretten disponerer på kommunale idrettsanlegg i Oslo er kun til bruk for idrettslag tilknyttet Oslo Idrettskrets (OIK). Særkretser og særforbund tildeles tid etter avtale med OIK.

Idrettslagenes bruk forutsettes gjennomført for idrettslige behov og innenfor idrettskretsens og kommunens retningslinjer og reglement. De aller fleste idrettsanleggene fylles opp med den aktivitet de er ment for, men vi registrerer årlig noen gjentagende utfordringer:

  • Idrettslag slipper til kommersielle aktører for å gjennomføre tilbud eller arrangement i privat regi. Det er ikke tillatt uten særskilt skriftlig avtale.
  • Idrettslag med driftsavtale på idrettsanlegg opptrer som de har bruksrett og/eller eier idrettsanlegget. Det er feil. De kommunale idrettanleggene er et gode for fellesskapet.
  • Fremleie av lokaler eller salgsrettigheter. Det er ikke tillatt.
  • Voksne gis treningstid på bekostning av barn og unge. Treningstiden frem til kl. 20.00 skal primært være forbeholdt barne- og ungdomsidretten.
  • Anlegg blir stående ubenyttet. 

Det er viktig å være klar over at brudd på ett eller flere av disse punktene vil kunne medføre tap av brukstid.

Kommersielle aktører på kommunale idrettsanlegg er ikke tillatt

Det aksepteres ikke at brukstid på kommunale anlegg gis eller leies ut til kommersielle eller andre private aktører. Eventuell ønsket bruk til slike aktører krever særskilt skriftlig tillatelse fra Bymiljøetaten og leie må forventes å skje på markedsvilkår.

Dersom idrettslag slipper til private aktører er det i strid med OIKs regelverk, offentlige regler og anleggsdrifters driftsavtale.

Vi vil stramme inn vår kontroll og oppfølging av brudd på regelverket der  kommunale anlegg brukes av andre enn de som er tildelt tiden.

I første instans vil OIK omfordele brukstid til annet idrettslag. Dersom idrettslag med kommunal driftsavtale ikke innretter seg etter OIKs påpekninger vil vi rapportere til Bymiljøetaten med anmodning om at det medfører konsekvenser for idrettslagets driftsavtale. Ved gjentatte eller særskilt grove brudd på retningslinjer kan idrettslag bli fratatt rettigheter i en periode på inntil 3 år.

Regler for forvaltning av tiden

Oslo Idrettskrets er gitt ansvaret å fordele brukstiden på alle kommunale idrettsanlegg, på ettermiddag og kvelder alle hverdager, samt alle lørdager og søndager. På hverdager fordeles brukstiden på dagtid av Bymiljøetaten eller av Utdanningsetaten når det gjelder skoleanlegg.

Forvaltningen gjøres av administrasjonen i OIK etter retningslinjer vedtatt av idrettskretsens styre. Vår forvaltningspraksis er at OIK først fordeler tid til den enkelte særidrett som igjen fordeler tiden mellom sine idrettslag og grupper. Vi setter også av egne tider til særskilte tiltak for svakerestilte grupper og inkluderingstiltak. På de aller fleste uteanleggene er det også mulig for uorganiserte og egenorganiserte grupper å benytte seg av ledig tid.

Særidrettene plikter å melde fra til OIK om hvordan brukstiden er fordelt til idrettslag. De plikter også å melde fra om planlagt uteblivelse på grunn av sen oppstart eller tidlig avslutning av sesong.

Anleggsdrifter (idrettslag med kommunal driftsavtale) plikter å varsle aktuelle særkrets og OIK om ubenyttet treningstid. Varsel skal sendes etter to ukers sammenhengende uteblivelse. Etter varsling gis særkretsen to ukers frist for å fylle den angitte tiden med aktivitet. Dersom dette ikke skjer innen to uker vil omfordeling av brukstid skje uten forvarsel.

  • Send en e-post til oslo@idrettsforbundet.no hvis du har du spørsmål til dette eller vil varsle om noe du mener er uriktig bruk av kommunale anlegg.