Kajakkpadlere

Kommunal støtte til økt deltakelse

Byrådet la før sommerferien frem Byrådssak 198/19 om «Barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge i Oslo». - Vi har lenge imøtesett en slik tydeliggjøring av hvordan kommunen vil støtte oppunder idrettsorganisasjonens arbeid for økt deltagelse blant barn og unge, sier styreleder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal.

Vi har gitt våre innspill til byrådets arbeid og vårt viktigste budskap har vært at vi ønsker et styrket samspill mellom kommunens og idrettens virkemidler. Vi er svært fornøyd med å ha blitt hørt, sier Oftedal.

Byrådet deler idrettens visjon om idrettsglede for alle og påpeker at både «barrierer» og «idrett» skal forstås i videst mulig forstand. Oslo Idrettskrets er enig i at det altoverskyggende målet er å skape positiv fysisk aktivitet i trygge miljøer. - Vi er glade for at byrådet har tiltro at økt deltagelse i idretten vil bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelsa og skaper sunne oppvekstmiljøer, sier Oftedal. – Men idretten klarer ikke å løse samfunnets utfordringer alene og vi setter pris på at byrådet vektlegger:

  • Dialog med idretten om hvordan flere kan bli med
  • Støtte gode tiltak iverksatt av idretten selv
  • Styrke samspillet mellom kommunen og idretten

Oslo Idrettskrets applauderer også at byrådet ønsker å utfordre staten på at den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier også bør kunne dekke kostnader til medlems- og treningsavgifter.

ANLEGG SKAL GI ØKT AKTIVITET

Når Oslo kommune nå har en investeringsramme på 1,5 mrd kroner årlig til idrettsanlegg er det med en klar forventning om at flere barn og unge skal gis mulighet til å delta. - Vi er glade for at byrådet er tydelige på videre støtte til gode tiltak initiert av idretten selv, herunder idrettskretsens egne tiltak med aktivitetsguider, foregangsklubber og idrettsløft i bydelene, sier Oftedal.

Byrådssaken bidrar til tydeligere rolleavklaring i Oslo. Kommunen bygger og legger til rette. Idretten skaper aktiviteten. Byrådets offensive tilnærming i denne saken legger et stort ansvar i hendene på Oslo Idrettskrets. – Det er et ansvar vi er beredt til å ta og som vi ser frem til god dialog med byråd og etater om gjennomføringen av, understreker Sveinung Oftedal.

STORE FORSKJELLER

Oslo er en by med store økonomiske og sosiale forskjeller. Ulikheter man ser i idrettsdeltagelse over hele landet kommer tydeligere til uttrykk i Oslo. Forskjellene er til å ta og føle på.

Byrådssaken inneholder en god beskrivelse av de barrierer for deltakelse som mange dessverre opplever i Oslo, men også gode eksempler på hva vi vet fungerer. Vi er enige i at problematikken er sammensatt og at et bredt perspektiv og god innsikt er nødvendig for å kunne gjennomføre riktige tiltak. - Byrådets sak vil gjøre det enklere for oss i Oslo Idrettskrets å forvalte fellesskapets ressurser på en måte som kommer flere til gode. Strengere kriterier og prioriteringer i økonomiske overføringer og forfordeling av treningstid ser vi selv er nødvendige grep, påpeker Oftedal. – Vi er enige med byrådet som skriver at de beste skal få lov til å bli best, men ikke på bekostning av andre barn og unge.

Byrådet påpeker eksplisitt at barn og unge ikke skal betale for de voksnes idrett eller betale for drift av særforbund. – Dette vil vi legge til grunn når våre kriterier for økonomisk støtte og tildeling av treningstid skal revideres ila høsten, bekrefter Oftedal.