Barn.jpg

Tre minutter om barrierer og utfordringer

Mandag 4.februar arrangerte byrådet møte med frivillige organisasjoner om barrierer og utfordringer for deltagelse i idretten. Hver deltager hadde tre minutter til disposisjon for å fremme sitt syn.

Idrettskretsens eget innspill var komprimerte svar på de tre spørsmålene byrådet hadde som utgangspunkt for møtet:

Hvilke barrierer og utfordringer opplever du at må overvinnes for å øke deltakelsen blant barn og unge (6-19 år)? 

Det kan være mange årsaker til at barn og unge ikke deltar i idretten, men den økonomiske barrieren er uten sammenligning den største barrieren.

Særlig gjelder dette i ungdomsidretten.  Det er en kjent sak at deler av Osloidretten oppleves urimelig kostbar og det skyldes høyere kostnadsnivå i Osloidretten enn i resten av landet.

Økonomiske barrierer må reduseres. Da må vi ta kampen mot kostnader som ikke er strengt nødvendige.

For de fleste er det ikke dyrt å begynne med idrett. Men det er altfor dyrt å fortsette.

Alle er enig om visjonen «Idrettsglede for alle» - Da må Flest mulig – Lengst mulig være mye viktigere enn Best mulig. Det er en utfordring spesielt i ungdomsidretten at sportslige ambisjoner og prestasjonskulturer får dominere på bekostning av majoritetens ønske om mestring og idrettsglede.

Hvilke tiltak har fungert for å rekruttere og beholde barn og unge i idretten, og hvilke tiltak har ikke fungert?

Nøkkelen til økt deltakelse er god organisering i gode idrettslag.

Vi har klokketro på idrettslaget. Ikke bare som aktivitetsskaper for alle, men også som identitetsskaper og en møteplass for trygghet, glede og mestring.

Vi har tro på idrettslaget som en arena der barn, unge og voksne bidrar sammen til en meningsfull hverdag med god adferd, folkehelse og bevegelsesglede som resultat.

De som vil bli best skal få lov til det, men ikke på bekostning av de andre.

Vi har mange idrettslag som får det til på en utmerket måte i dag, men som gjerne vil fylle sin samfunnsrolle på en enda bredere og bedre måte. De må få den hjelp de trenger.

Har du noen konkrete forslag til hvilke grep som må tas for å øke deltakelsen i idretten? 

Vårt fokus i idrettskretsen er å gi økt støtte til de miljøer som reelt sett viser evne og vilje til å ta grep om egne utfordringer og utvikle kultur og tilbud som kommer flest mulig barn og unge til gode. Slikt skjer sjelden av seg selv og er ikke nødvendigvis gratis å gjennomføre. Idrettslaget må også gis hjelp til å ivareta de som ikke har penger. Der hvor betalingsevne i familiene mangler må det finnes kommunale støtteordninger.

Noen barn og unge vil alltid stå i fare for å falle utenfor både idretten og samfunnet. Disse trenger særskilt hjelp. Det er bydelene, skolene og dets virkemidler som kan fange opp disse. Idretten kan hjelpe dem inn i fritidsaktiviteter med våre aktivitetsguider. Det er med stor glede vi ser at stadig flere bydeler benytter seg av vårt tilbud.

Vi vet at idrettslagene gjerne hjelper til, men de må få hjelp til å hjelpe til.

Idretten klarer ikke å løse samfunnets utfordringer alene.

Det viktigste budskapet fra Oslo Idrettskrets er at vi ønsker et styrket samspill mellom kommunens og idrettens virkemidler.

Byråd, etater, bydeler, skoler, idrettslag og alle andre som jobber overfor barn og unge må jobbe mer i takt enn tidligere.

Vi imøteser en bystyremelding som tydeliggjør hvordan kommunen skal og vil støtte oppunder idrettsorganisasjonens arbeid for økt deltagelse blant barn og unge.

Det er samtidig viktig at videre by- og anleggsutvikling ivaretar idretten der behovene er størst og der særidretter og idrettslag viser evne til å skape tilbud som er tilgjengelig for alle.