Haugerud.jpg

Oppdrag: Sommeridrett for alle!

I går la byrådet i Oslo frem sitt forslag til revidert budsjett og har satt av 15 millioner kroner til en tiltakspakke for idrettslagene. I dag kom meldingen fra kulturministeren om at det vil åpnes for mer barne- og ungdomsidrett. Når vi går inn i sommerferien er Osloidrettens felles utfordring å skape mest mulig aktivitet og sosial trygghet for så mange barn og unge som mulig.

Idretten har svært lojalt bidratt i fellesskapets store smitteverndugnad. Tilbake sitter barn og unge som har mistet mye av sitt fritidstilbud og sosiale nettverk. Nå er det tid for en ny dugnad. Sammen med våre idrettslag og særidretter vil vi gi alle barn og unge i Oslo allsidige og fullverdige aktivitetstilbud hele sommeren. Vi vet at mange idrettslag gjerne skaper sommerlig idrettsaktivitet, men at det har skortet på økonomi for å kunne sette gode ideer ut i livet. Nå har kommunens støtte gitt oss muligheten til å vise hva vi kan.

- Det er fantastisk gledelig at vi nå kan se frem til en sommer med idrettslig aktivitet over hele byen og at kommunen har gitt oss kraft til å skape tilbud som kan nå frem til alle barn og unge, kommenterer styreleder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal.

Slik organiserer vi arbeidet

I går hadde vi digitale allmøter med både særidretter og idrettslag (se presentasjon), og har mottatt overveldende respons på å bidra i et krafttak for byens barn og unge. Vi har en måned på oss til planlegging og tildeling av midler. Nå trenger vi gode innspill fra idrettslag, særidretter og ISUer.

For å kunne lande et helhetlig aktivitetstilbud for byen gjennomfører vi en prosess i to trinn:

 1. Kartlegging av idrettslagenes planer og ønsker: registrer interesse innen 26.mai

 2. Søknader må deretter sendes oss innen 10.juni, men interessenter vil før den tid få tilbakemelding på hvilken støtte som kan forventes. 

Vi vil invitere alle som har registrert interesse til digital workshop den 2. juni kl 18.

På bakgrunn av kartleggingen og andre innspill lager vi en plan for hva vi mener er gjennomførbart og hva som kvalifiserer til støtte.

Underveis tar vi gjerne imot spørsmål og forslag, – ta kontakt via e-post til toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no            

200 uker på 8 uker

Vi har som mål å gjennomføre minst 200 uker med ulike aktiviteter i alle bydeler. Det er en stor utfordring for både idretten og bydelene å samarbeide om et samlet tilbud som utfyller hverandre, og ikke konkurrerer om de samme barna til samme tid. Oslo Idrettskrets vektlegger følgende krav og forventninger til den aktivitet som gis støtte:

 • Aktiviteten skal være ansvarlig etter gjeldende smittevernbestemmelser.
 • Deltagelse skal være gratis/ha svært lave deltagerkostnader.
 • Gjennomføring skal gi ungdom og unge voksne sommerjobb så langt det er praktisk mulig.
 • Tilbudet skal primært rettes mot lokale barn og unge, og skal gjennomføres lokalt.
 • Aktivitetstilbudet bør være fleridrettslig.
 • Samarbeid mellom idrettslag og særidretter, og med bydeler, vil bli vektlagt.

Ett kolumbiegg

Oslo Idrettskrets vil at innsatsen fra Osloidretten denne sommeren skal støtte oppunder tre samfunnsutfordringer:

 • Et krafttak mot frafall og økonomiske barrierer, til det beste for byens barn og unge
 • Stimuli til våre idrettslag
 • Sommerjobb for ungdom

Kommunens midler overføres til OIK som vil tildele støtte til følgende formål etter søknad:

 • Gjennomføring av aktivitetsuker/idrettsskoler eller lignende i sommerferien.
 • Ekstra støtte til idrettslag der det er nødvendig for å få med barn og unge fra utsatte miljøer.
 • Oppfølging i regi av særidretter slik at idrettslagene får den hjelpen de trenger.

Ba om 25 mill kroner – fikk 15

Oslo Idrettskrets beskrev i sitt opprinnelige budsjettinnspill til kommunen (av 27.mars) et behov for tiltakspakker til Osloidretten grunnet koronasituasjonen. Allerede da ble det anskueliggjort et scenario der «idrett i en sommerstille by» ble angitt som et mulig prosjekt for å få idrettsaktiviteten i Oslo på beina igjen. Vi ba om kr 25 mill i støtte til et slikt prosjekt.

I nytt brev til byrådet av 15.mai understreket vi at en tiltakspakke for barn og unge sommeren 2020 har vår høyeste prioritet. Vi gjentok behovet for kr 25 mill, men er like fullt tilfreds med de 15 millionene byrådet foreslår, og mener det er et godt grunnlag for å skape svært mye aktivitet. Viktig for helheten overfor barn og unge er at bydelene får tildelt egne 25 mill. til sommertilbud til barn og unge. Noe av dette kan også dryppe på lokale idrettslag. Vi inviterer til dialog med bydelene om hvordan vi kan samarbeide om tilbud som utfyller hverandre til beste for barna og ungdommen.

I tillegg til dette har stiftelser romslige støtteordninger som idrettslag også kan søke på. I sum tror vi Osloidretten får den kraft de trenger for å kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag og egen visjon: - vi skal skape idrettsglede for alle.

Vi forventer at idrettstilbud over hele byen gjennom sommeren vil bidra til å utjevne forskjeller, motvirke frafall og gjøre idrettslagene bedre i stand til å gjenoppta normalt tilbud til høsten, uten å øke kostnadene for deltagelse.

Ekstra støtte til de som trenger det mest

Byrådet vektlegger at idrettslag med begrensede ressurser til å få etablert et godt aktivitetstilbud til barn og unge skal prioriteres, samt at tiltak som bidrar til å bygge ned barrierer for å delta i idrettsaktivitet skal vektlegges.

Det handler dels om penger, men mest om de riktige ressursene. Oslo Idrettskrets har allerede, med støtte fra Bufdir, engasjert 25 flerspråklige aktivitetsguider som er parat til å hjelpe idrettslag med språk, kultur og inkludering gjennom sommeren. De skal bidra til at de som trenger idrettens tilbud aller mest blir invitert med og får den oppfølging de trenger.