FrP.jpg

Er FrP på parti med idretten?

Les hva Oslo FrP svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1: 
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

 • At flere barn og unge holdes utenfor idretten på grunn av personlig økonomi er et av de store samfunnsutfordringene vi har som lokalsamfunn. Det er også et viktig politisk mål at personlig økonomi ikke skal stå til hinder for å delta i organisert idrett.  
 • Oslo FrP ønsker derfor å etablere et kontigentfond hvor barnefamilier kan søke om tilskudd til fritidsaktiviteter. Dette for å sikre målrettede tiltak som gjør at ressursene når frem til de som trenger det mest. FrP ønsker også å sørge for at flere kan låne gratis utstyr til å drive med idrettsaktiviteter ved å styrke driftstilskuddene til byens frivillighetssentraler i tillegg til å øke antall utstyrssentraler gjennom BUA-nettverket. Det er viktig for å redusere barrierer grunnet personlig økonomi og tilrettelegge for at enda flere barn og unge kan drive med idrettsaktiviteter.
 • Oslo FrP mener også at å styrke frivilligheten er viktig for å opprettholde et lavt kostnadsnivå. Derfor ønsker vi å initiere et prøveprosjekt for byens ungdomsskoler med valgfaget "innsats for andre". Dette har til formål å styrke rekrutteringen av ungdomstrenere og frivillige til idretten. 

Spørsmål 2: 
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

 • Oslo kommune har mye å vinne på å prioritere gode idrettsanlegg. Å investere en krone i idrett og folkehelse gir en rekke indirekte virkninger for kommunen i form av mindre utenforskap og en sunnere befolkning. En forutsetning for at idretten kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag er imidlertid at Oslo kommune stiller opp med gode idrettsanlegg og sørger for mest mulig forutsigbarhet rundt økonomiske rammebetingelser.
 • FrP vil styrke rammebetingelsene for idretten ved å jobbe for at momskompensasjon til investering i idrettsanlegg blir endret slik at kommuner og idrettslag kan budsjettere med full refusjon fremfor at rammene legges år for år i statsbudsjettet. Det mener vi sikre økonomisk forutsigbarhet for idretten.
 • I dag må også norsk idrett må låne opp for å mellomfinansiere spillemidlene. Det medfører rentekostnader som utgjør en stor økonomisk belastning for mange idrettslag, noe som er en særlig stor tilleggsbyrde med pågående renteoppgang. I mars 2023 foreslo derfor FrP fra Stortinget at regjeringen måtte legge frem en plan for å redusere etterslepet i finansieringen via spillemidlene slik at køen av idrettsanlegg som venter på tilskudd reduseres.

Spørsmål 3: 
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

 • FrP mener økning av hallkapasitet må ha prioritet for å oppnå god dekning i alle områder av byen. Hallkapasiteten er for dårlig og flere idretter lider under mangel på treningsflater. Derfor må det legges til rette for bygging av nye idrettshaller, både med kommunale midler og tilrettelegging for private initiativ. Flerbrukshaller, svømmeanlegg og haller er viktige tilbud som del av byområdene i hele Oslo.
 • FrP vil videreføre idrettsbehovsplanen som et verktøy for planlegging av idrettsanlegg i Oslo. Samarbeidet med Oslo Idrettskrets og idretten for øvrig skal legges til grunn for politiske beslutninger som påvirker idretten i byen vår.
 • Videre mener FrP at det er av stor og avgjørende betydning at idrettslagene selv prioriterer hvilke anlegg som skal motta investeringsmidler fra kommunen. Når kommunen setter opp en ramme for investeringer må det være arbeidet i Oslo Idrettskrets som avgjør fordelingen av midlene til de ulike idrettsklubbers planer.

Spørsmål 4: 
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

 •  Ja 

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

 • Det er avgjørende for idrettslagene å ha forutsigbarhet i de kommunale tilskuddsordningene for å ha mulighet til å planlegge og realisere anlegg i egen regi.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Oslo FrP er opptatt av å sikre forutsigbarhet og gode rammebetingelser for idretten. Et viktig grep for å realisere denne målsetningen er at prosjekter ikke må vente unødig på å få utbetalt bevilgninger som er vedtatt av kommunen. Vi ønsker derfor å jobbe for at ventetiden før midlene utbetales til godkjente prosjekter reduseres. 

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

 • Det må etableres flere idrettshaller, ishaller, fotballbaner og svømmehaller for å gjøre klubbene i stand til å ta imot alle barn og unge som vil drive idrett. Derfor er det viktig å sikre plass til idrettsanlegg i utviklingen av nye områder i Oslo. Samtidig er det viktig at Oslomarka tilgjengeliggjøres for alle, og om nødvendig må enkelte nye idrettsanlegg kunne plasseres i marka.

Spørsmål 8: 
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

 • FrP jobber for at disse rettighetene ivaretas i kommuneplanen. I arbeidet med kommuneplanen 2015 fikk vi gjennomslag for at det skal utarbeides en egen Oslonorm for idrettsanlegg som skal angi krav til arealer for idrettsformål sett opp mot innbyggertall og etterspørsel etter anlegg.
 • Normen skal sikre at det etableres tilstrekkelige arealer til idrettsformål. FrP fikk også gjennomslag for at i de tilfeller hvor kommunen ønsker å omregulere arealer fra idrett til boligutbygging eller annen utbygging, skal det samtidig avsettes erstatningsareal for idrettsanlegg. For å sikre at ingen mister tilgang til eksisterende anlegg, skal rekkefølgen være slik at nytt anlegg står klart før idretten flytter ut av det gamle anlegget. Det primære målet skal være at idrettsanlegget består der det er. Her fikk vi også sikret gjennomslag i kommuneplan 2019, noe vi også vil jobbe for å sikre ved utforming av fremtidige kommuneplaner.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

 • Ja. FrP ønsker at kommunale anlegg skal leies ut gratis til organiserte idrettslag. I tillegg vil FrP sørge for å kompensere idrettslagene ved kommunens bruk av idrettslagenes fasiliteter.

Les hva de andre partiene mener her