Slik har vi spurt partiene

Vi sendte før sommeren følgende spørsmål til de politiske partiene i Oslo, med tema fra vår strategiske plan.

Idrett i Oslo - Er ditt parti med på laget?

Hovedmålet for Osloidretten er å tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltagelse. Resultatmålet for 2024 er at minst 60% av ungdommene på 10. skoletrinn skal delta i idrettslagsaktivitet. Dette er et ambisiøst mål, og for å lykkes er vi avhengige av et godt samarbeid med Oslo kommune, og en politikk for byen som understøtter idrettsorganisasjonen. Les mer om Osloidrettens målsettinger og hvordan vi har planlagt å nå målene i vår strategiske plan. I forbindelse med kommunevalget til høsten ønsker idretten i Oslo å bli kjent med idrettspolitikken i ditt parti. Vi imøteser deres svar på spørsmålene under, omkring sentrale temaer og utfordringer for idretten i Oslo.

Variert og rimelig idrett

Osloidretten ønsker å tilby en variert og rimelig idrett, og vi har som mål at økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i Oslo

  • Spørsmål 1: Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

Bedre idrettslag

Det er idrettslagene som skaper aktivitetene og det sosiale miljøet. Osloidretten arbeider for å styrke idrettslagenes rammevilkår, og har som mål at Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter folks aktivitetsbehov lokalt.  

  • Spørsmål 2: Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

Kortreist idrett

Kortreist idrett gjør det enklere for alle å delta. Tilgang på idrettsanlegg er en av barrierene for deltagelse, og Osloidretten har som mål at alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i funksjonelle anlegg i eget nærmiljø.  

  • Spørsmål 3: Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

Ambisiøs og forutsigbar anleggsplanlegging

Behovsplanen for idrett har blitt et godt verktøy for planlegging av idrettsinvesteringer i Oslo kommune. Planen gir en god oversikt over status for anleggsdekning og fremtidige behov. Handlingsprogrammet i planen følges opp med avsetninger i økonomiplanen.

  • Spørsmål 4: Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

 Støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag

Ordningen med støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag har gode intensjoner, og kan være et viktig bidrag til å bedre anleggssituasjonen i Oslo.

  • Spørsmål 5: Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?
  • Spørsmål 6: Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

Byplanlegging for idrett

Vi mener at idrettsanlegg er nødvendig sosial infrastruktur som kommunen må sikre arealer til gjennom god planlegging, på samme måte som for skoler og barnehager. Ulike idretter krever ulik tilrettelegging, og idretten har interesser både i byggesonen, i marka og på fjorden.

  • Spørsmål 7: Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?
  • Spørsmål 8: Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

Gratis adgang til kommunale idrettsanlegg
Det er svært viktig at idrettsanleggene stilles gratis til disposisjon for idretten. Dette er et prinsipp som med noen få unntak er gjeldende i Oslo. Gratis anleggstilgang er et vesentlig bidrag som gjør det mulig for idrettslagene å holde deltageravgiften på et rimelig nivå.

  • Spørsmål 9: Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

Her er alle svarene!