Venstre.jpg

Er Venstre på parti med idretten?

Les hva Oslo Venstre svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1:
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

 • En av Venstres viktigste saker inn mot valget er at vi vil innføre et fritidskort på 5000 kroner for barn og unge i Oslo. Dette er et kort som skal kunne brukes på alle fritidsaktiviteter i Oslo, inkludert idretten. Dette vil være et viktig grep for å gjøre idretten tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn.     

Spørsmål 2:
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

 • For Venstre er det viktig å sikre at det er gode idrettslag på tvers av hele Oslo. Venstre går dermed til valg på å gi tilskudd til reduserte egenandeler til idrettslag i områder av byen med lav deltakelse. Venstre vil også styrke satsingen på prosjektet “nabolagsklubbene i byen”, med mål om at klubbene skal ha et tilbud til barn i alle bydeler. I kombinasjon med et fritidskort vil dette være viktige grep for å få flere til å delta.
 • Ikke minst er det viktig for Venstre å sørge for flere idrettsanlegg, slik at idretten har gode vilkår og kan tilby trening til alle som ønsker det. Disse anleggene må også bygges på steder i byen der det i dag ikke finnes idrettslag slik at idretten kan etablere mer aktivitet.

Spørsmål 3:
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

 • Oslo har stor mangel på de fleste typer idrettsanlegg. Venstre vil stille krav om bygging av idrettsanlegg i nye områdereguleringer, vi vil bygge flere flerbrukshaller, og samarbeide med idretten og næringslivet om å få bygget og rehabilitert flere anlegg for fysisk aktivitet. I samarbeid med idrettslag vil Venstre at kommunen skal gi økonomisk støtte.

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

 • Ja.

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

 • Ja. Vi mener det er avgjørende for å få en tilfredsstillende banedekning at kommunen spiller på lag med idrettslagene i Oslo. Der dette har blitt gjort før har det vært en stor suksess, og Venstre ser på det som utelukkende positivt å gjøre mer av det i fremtiden.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Ja. Det har alltid vært viktig for Venstre å jobbe for bedre anleggsdekning i Oslo, og de siste årene har vi derfor konsekvent foreslått å bevilge mer midler til slike prosjekter. Venstre vil også gjeninnføre ordningen med tilskudd til realisering av idrettsanlegg i samarbeid med lag og foreninger. Vi har også tidligere foreslått å endre måten vi tildeler støtte til idrettsanlegg på, slik at avsatte midler til et prosjekt kan tildeles et annet prosjekt dersom fremdriften i prosjektene endres.

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

 • I marka er det flere hensyn å ta. Derfor er det viktig å legge til rette for at ulike aktiviteter kan gjennomføres i samspill med hverandre. Venstre vil blant annet tilrettelegge for nærmiljøanlegg, turstier og andre fasiliteter, slik at naturområdene kan brukes på en skånsom måte.
 • Vi må ha flere anlegg i byggesonen, og tenke nytt om hvordan vi kan få til flere idrettsanlegg, også i eksisterende bebyggelse, særlig i indre byen. Fjorden må være tilgjengelig for alle, også for idretten. Her må vi samarbeide med idrettslagene og OIK for å finne gode løsninger for idretten, samtidig som allemannsretten ivaretas.

Spørsmål 8:
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

 • Venstre vil utvikle og tilgjengeliggjøre arealer til egenorganisert aktivitet som turstier, lysløyper, sykkelstier, balløkker, rulleskitraseer, skateparker og ulike nærmiljøanlegg og sikre at kommunens idrettsanlegg også er tilgjengelige for egenorganisert idrett.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

 • Ja! Dette er noe Venstre har vært en forkjemper for hele veien, og vi ønsker å fortsette arbeidet med å gjøre gratis bruk av kommunale anlegg så sømløst og enkelt som mulig.

Les hva de andre partiene mener her