SV.jpg

Er SV på parti med idretten?

Les hva Oslo SV svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1:
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

 • Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i idrett, uavhengig av lommeboka til foreldrene. SV mener idretten i Oslo bør få økt forutsigbar driftsstøtte. Målet er at frivillige kan bruke mindre tid på å søke og rapportere på en drøss ulike prosjekter, og mer på å inkludere alle barn og unge. Samtidig skal vi stille krav til idrettslag som mottar økt offentlig støtte om å være reelt inkluderende for alle. Det innebærer blant annet en lav makspris for å delta.
 • En tilsvarende modell er allerede i gang med Nabolagsklubb, der klubber som tar et ekstra inkluderings- og samfunnsansvar får økonomisk og faglig støtte. Nabolagsklubb er utviklet i samarbeid mellom Oslo idrettskrets og Oslo kommune, og omfatter i dag 31 idrettslag.
 • For barn i AKS-alder gir gratis AKS nye muligheter for inkludering. I dag har rundt 30 skoler tilbud om gratis idrett i AKS, ved at lokale idrettslag kommer inn i AKS-tiden og har aktiviteter for barna, finansiert av kommunen. Når idrett er inkludert i gratis AKS fjerner man ikke bare den økonomiske barrieren, men også behovet for å bli kjørt til trening av foreldre. SV ønsker at dette på sikt skal tilbys ved alle skoler.
 • Vi vil også fortsette å styrke utlånsordninger for utstyr, slik at det er mulig å delta i idrett uten å måtte kjøpe dyrt utstyr.
 • Deltagelse for alle i fritidsaktiviteter er en hovedsak for Oslo SV. Ingen skal holdes utenfor fellesskapet i idrettslaget fordi foreldrene ikke har råd til kontingenten. Å være aktiv i idrett har en enorm egenverdi for barn. I tillegg kan de gode fellesskapene på fritida være avgjørende for skolemotivasjon, og for at man ikke havner i feil miljø. Politiet pekte i 2020 på gratis idrett i sommerferien som en viktig årsak til nedgang i ungdomskriminalitet i Oslo. Når idretten tar så stort samfunnsansvar, mener vi at politikerne må stille med det som trengs av tilskudd og anlegg. Samtidig må vi sikre at idretten reelt er for alle, uavhengig av bakgrunn og økonomi. Vi har ikke legitimitet til å bruke store summer av skattebetalernes penger på idretten hvis den ikke er tilgjengelig for alle.

Spørsmål 2:
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

 • Dette henger tett sammen med svar på spørsmål 1. Vi vil styrke økonomien i idretten, slik at frivillige kan bruke mer tid på å bygge opp idrettslaget og mindre på å søke og rapportere på mange ulike ordninger. Også den faglige oppfølgingen fra idrettskretsen er helt sentral for å styrke frivilligheten, og bygge opp sterke klubber der dette mangler. Gjennom Nabolagsklubb har idrettslag fått støtte til å ansette daglig leder der dette trengs for å bygge opp et frivillig miljø. Der det er manglende grunnlag for tilstrekkelig frivillighet ønsker vi å supplere med ungdomsjobber som trenere og aktivitetsledere. Dette må styrkes videre.
 • Oslo har for få idrettsanlegg, og det å fortsatt investere i anlegg over hele byen er sentralt for å bygge sterke idrettslag, og de viktige lokale møteplassene. Der det ikke er sterke idrettsmiljøer fra før, er det også færre som kan jobbe for idrettsanlegg til området. Derfor vil vi fortsette å følge behovsplanen for idrett ved utbygging av anlegg, og prioritere først der behovet er størst.

Spørsmål 3:
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

 • SV vil fortsette den store satsingen på idrettsanlegg over hele byen. Siden det rødgrønne byrådet tok over har vi investert i idrettsanlegg for 1,5 milliarder årlig. Likevel er det fortsatt mye som gjenstår, for vi tok over landets laveste anleggsdekning og enormt vedlikeholdsetterslep etter 18 år med høyrestyre som nedprioriterte breddeidretten. Taktskiftet som har skjedd med rødgrønt byråd må fortsette. Vi vil fortsatt prioritere først der behovet er størst, og følge behovsplanen for idrett. Slik sikrer vi at alle barn og unge har gode anlegg i sitt nærmiljø, at vi har anlegg for et mangfold av ulike idretter, og at idretten får nok plass til å fylle sin viktige samfunnsrolle.

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

 • Ja!

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

 • Ja, SV mener det har vært et gode for byen at idrettslag som har kapasitet til det har kunnet bidra med viktige anlegg, med støtte fra kommunen. Det bør kommunen fortsatt tilrettelegge for.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Ja, SV mener bevilgningen bør øke, gitt at dette ikke går ut over midler til prioriterte anlegg i behovsplanen for idrett.

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

 • Idrettsanlegg er en lokal møteplass, et sted for å bygge fellesskap og forebygge utenforskap, styrke folkehelse og skape idrettsglede. Det må ha sin selvsagte plass i byggesonen, og SV ønsker å sikre gode idrettsanlegg i folks nærmiljø gjennom byutviklingen. Vi vil vi styrke idrettens viktige rolle for bruk av marka, i tråd med prinsippene i Markaloven og med hensyn til viktige naturverdier. Vi vil også styrke idrettens rolle for bruk av fjorden, som blir stadig mer tilgjengelig for folk med færre cruisebåter og flere offentlige strender og brygger.

Spørsmål 8:
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

 • Vi vil etablere krav og retningslinjer til byutviklingen, slik at når det planlegges nye større boligområder, så sikres det også areal til idrettsanlegg og annen viktig sosial infrastruktur. Vi vil følge opp behovsplan for idrett og friluftsliv og tilrettelegge bedre for bruk av marka og fjorden.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

 • Ja!

Les hva de andre partiene mener her