SP.jpg

Er SP på parti med idretten?

Les hva Oslo SP svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1:
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

 • Foreldres økonomi skal ikke være et hinder for at barn får delta i fritidsaktiviteter. Alle barn og unge skal ha rett til å være med. Kan ikke foreldrene betale, skal det offentlige hjelpe.
 • Oslo Sp har programfestet at tilskuddsordninger skal still krav til rimelige og inkluderende aktiviteter, samt videreutvikle ordninger for utlån av gratis utstyr, som BUA, jobbe for flere gratis tilbud og samarbeid mellom Osloskolen og idretten/ frivilligheten.
 • Gjennom at kommunen gir støtte til familier som trenger hjelp til å betale for utstyr til fritidsaktiviteter og utstyr, og den statlige Kontingentkassen/ fritidskassen som er en målrettet støtteordning fra staten til kommunene for å hjelpe familier med dårlig økonomi til å dekke slike utgifter.
 • Sp i regjering har også innført full momskompensasjon for idretten, som hjelper på økonomien til idrettslagene slik at de kan ta lavere kontingent.  
 • Dersom idretten selv også reduserer kontingenter og o.l. vil pengene fra det offentlige også komme enda flere til gode.

Spørsmål 2:
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

 • Senterpartiet støtter opp om Nabolagsklubber, og mener det er en viktig satsing. Det må finnes tilbud i alle bydeler og lokalmiljøer.
 • Vi har i våre alternative budsjetter foreslått å støtte jobbprogram for unge i Oslo Idrettskrets, der unge blir aktivitetsledere for andre ungdommer. De selv får jobb, og jobben er å skape aktivitet i idrettslagene for andre ungdommer – en vinn-vinn-situasjon. Vi har satt av 10 millioner i året til det, noe som ville kunne gitt 300 ungdommer jobb for å skape aktiviteter i idrettslagene.
 • I tillegg er det viktig at idrettslagene har arenaer for å drive aktivitet på, og at disse holder en akseptabel standard.
 • Rekruttering er viktig her, og idrettslagene styrer seg selv og er frivillig drevet, men kommune kan bidra til at idrettslagene kan komme inn i foreldremøter i barnehager og på skolene for å informere og dermed bidra til rekruttering og informasjon om hva idretten er og kan tilby.

Spørsmål 3:
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

 • Senterpartiet vil regulere inn flere idrettsanlegg i områdereguleringsplaner, slik at vi får bygget flere idrettsanlegg, over hele byen. Det bør legges til grunn en Oslonorm, slik at vi ikke bygger ut områder på samme måte om i Hovinbyen der det nå er prekær mangel på idrettsanlegg, fordi det ikke har vært prioritert.
 • Vi må heve ambisjonene i Behovsplan for idrett, og sørge for at hele byen får et løft i idrettsanlegg. Idretten, bydelsutvalgene og lokalmiljøene må involveres for å sikre god medbestemmelse og forankring i behovsplanene. Vi må også sette av midler i budsjettene slik at det er realisme i planene.  

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

 • Ja.

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

 • Ja.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Ja, behovet for idrettsanlegg i Oslo er så stort at vi må gjøre det vi kan for å få realisert dem raskest mulig.

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

 • I byggesonen ved å regulere inn idrettsanlegg og sikre god spredning av idrettsanlegg over hele byen. Marka må tilrettelegges for helårs bruk på en måte som både ivaretar naturverdiene, rekreasjonsbruk og organisert idrett. Fjorden må også tilrettelegges.
 • Vi må også legge til rette for nye idretter som blir populære og som trenger egnede arealer for å utøve sine aktiviteter.

Spørsmål 8:
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

 • I byggesonen: Se svar over.
 • I marka gjennom skjøtsel og samarbeid om forvaltning mellom kommunen og lag og foreninger som bruker marka.
 • På fjorden gjennom avsetting av områder til idrettsaktiviteter på sjøen.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

 • Ja, det er svært viktig for å sikre alle mulighet til idrettsaktiviteter.

Les hva de andre partiene mener her