Rødt.jpg

Er Rødt på parti med idretten?

Les hva Oslo Rødt svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1:
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

 • Rødt vil kjempe for økte bevilgninger til bydelene på dette området. Ordning med aktivitetstilskudd/ fritidsstipend skal styrkes og bydelene i levekårsutsatte områder skal få øremerkede tilskudd til dette. Rødt vil prioritere breddeidrett for barn og unge der de bor. Ingen skal hindres fra å delta av økonomiske grunner. Bydelene må derfor ha ordninger for å dekke deltakeravgift for de som trenger det. Lavinntektsfamilier må få støtte til medlemskontingent i idrettsforeninger og idrettsaktiviteter. 
 • Rødt Oslo går til valg på at hver bydel må ha minst:
  • En svømmehall, med gratis inngang for barn 
  • En flerbrukshall med avsatt tid for åpen hall med uorganisert virksomhet 
  • En skaterampe eller betongpark 
  • En utlånssentral for gratis lån av tur- og idrettsutstyr 

Spørsmål 2:
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

 • Rødt har vært garantisten for å forbedre forholda på idrettsanlegg over hele byen. Den siste perioden har vi forhandla fram penger til anlegg og områder på for eksempel Romsås, Kringsjå, Furuset og Nordre Åsen. Slik får barn og ungdom gjennom laga i alle deler av Oslo drevet med idrett.

Spørsmål 3:
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

 • Breddeidretten er den delen av idretten vi alle kan få glede av og delta i, derfor vil Rødt prioritere den fremfor toppidretten. Det bør bygges flere ball-løkker og felt for gatebasket, og det er viktig at åpne friområder som kan brukes til uorganisert lek og spill får stå. Ekebergsletta skal være for alle.
  • I hver bydel bør det være en flerbrukshall og en skaterampe eller betongpark.
  • Det må bygges flere innendørs skatehaller, og eksisterende skateanlegg må vedlikeholdes bedre. Tilbudet som nå holder til i Skur 13 på Filipstad må bli et permanent tilbud. 
  • Det må bygges tak over Valle Hovin slik at Oslo får en ishall for breddeidrett. Oslo kommune må anlegge og vedlikeholde flere naturisbaner i vintersesongen. 
  • Det må bygges flere cricket-anlegg, inkludert et anlegg med standarden som kreves for internasjonale kamper. 
  • I hver bydel skal det minst være én svømmehall. Rehabilitering av eksisterende svømmehaller må prioriteres. Prisene må senkes og åpningstidene utvides på de offentlige badene. Det skal være gratis inngang for barn på offentlige bad. Ved bygging av nye grunnskoler skal svømmehallbehov utredes. Eksisterende skolebad må vedlikeholdes og utbedres, og ingen bad må stenges uten at det erstattes av et nytt. 
  • Sagene bad må kjøpes tilbake og gjenåpnes for allmenn bruk. 
  • Det nye badet på Stovner må bli et 50-metersbasseng. Nye bad må bygges med oppvarmingsmuligheter. Frognerbadet må rehabiliteres, utvides til helårsbad og nytt 50 meterbasseng må bygges under bakken.

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

 • Ja

Spørsmål 5:
V
il ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

 • Vi vil at kommunen skal ta hovedansvar for bygging av idrettsanlegg, og Rødt vil jobbe for å øke satsinga utover det vi har sett denne perioden.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Vi vil øke potten satt av til idrettsanlegg, og ønsker at dette skal skje hovedsaklig i kommunal regi.

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

 • Rødt er imot uthuling av markagrensa gjennom “aktivitetssoner”. Strandsonen og marka skal være tilgjengelig for allmennheten. 
 • Oslo by skal være en by hvor hele befolkningen får utfolde seg i friområder, parker og anlegg, derfor må fellesskapets behov prioriteres fremfor kommersielle aktører. Rødt Oslo sier nei til nedbygging og privatisering av byens felles friområder. 
 • Det må legges bedre til rette for uorganisert «fri» idrett og lek. Det bør bygges flere ball løkker og felt for gatebasket, og det er viktig at åpne friområder som kan brukes til uorganisert lek og spill får stå. 

Spørsmål 8:
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

 • Ja!

Les hva de andre partiene mener her