MDG.jpg

Er MDG på parti med idretten?

Les hva Oslo MDG svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1:
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

  • Oslo er en delt by, med store forskjeller i befolkningen, både mellom og innad bydelene. Terskelen for deltagelse må senkes for å gi flest mulig anledning til å delta i idrett, uten overdrevent utstyrspress og høye medlemskontingenter. Vi ønsker en større satsing på den egenorganiserte aktiviteten som alle kan ta del i, og å legge til rette for et mangfold av rimelige og gratis idrettstilbud for barn og unge. Økonomi skal aldri være et hinder for at barn og unge deltar i idretten. Vi vil utrede makspris på fritidsaktiviteter som nyter kommunal støtte, eller benytter kommunale arenaer. For å fjerne barrierer for deltakelse for barn og unge fra lavinntektsfamilier vil vi innføre en ordning med automatisk kostnadsdekning av kontingent.

Spørsmål 2:
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

  • Den frivillige idretten har en viktig plass og funksjon i Oslo og bydelene. Derfor er det viktig for å oss å styrke nabolagsklubbene over hele byen, og støtte inkluderingsprosjekter i regi av idrettslagene.

Spørsmål 3:
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

  • Vi ønsker å ta vare på, og ruste opp eksisterende idrettsanlegg. Oslo MDG vil gi kommunale tilskudd og garantier til idrettslag som ønsker å rehabillitere egne anlegg. Anleggssituasjonen er krevende, og i store deler av byen er tilgang på anlegg en direkte begrensende faktor for idrettstilbudet. Derfor er det viktig at investering i anlegg og flerbrukshall sees i sammenheng med, og som en del av nye byutviklingsprosjekter.

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

  • Ja

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

  • Ja 

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

  • Vi ønsker å opprettholde det høye nivået i idrettsinvesteringer.

 Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

  • MDG er positive til utvikling av flere idrettsanlegg både i byggesonen og i fjorden, men ikke i marka. I marka har naturligvis idretten en viktig plass i samspill med friluftslivet og naturen. MDG er også opptatt av å legge til rette for egenorganisert aktivitet og idrett flere steder.

Spørsmål 8:
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder? 

  • Investeringer i idrettsanlegg og flerbrukshaller er særlig viktig når nye områder utvikles. På og langs fjorden ønsker vi å redusere plassen som i dag brukes av cruisetrafikk til fordel for andre hensyn, blant annet idrett. Vi støtter også utvikling av idrettsanlegg i områdene som nå skal transformeres langs fjorden, som Filipstad og Skøyen. I Marka ønsker vi ikke utvikling av nye idrettsanlegg, men vi vil støtte opp under både egenorganisert aktivitet og organisert idrett i marka.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

  • Ja

Les hva de andre partiene mener her