KrF.jpg

Er KrF på parti med idretten?

Les hva Oslo KrF svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1: 
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?  

  • Ja, for KrF er det en svært viktig sak at alle barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter. Derfor vil vi innføre fritidskortet for alle barn mellom 6 og 18 år. Dvs. 5000 kr per barn/ungdom som de fritt kan disponere til ønsket fritidsaktivitet.

Spørsmål 2:  
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen? 

  • KrF mener at frivilligheten og idrettslagene er limet og sjelen til Oslo og at vi ikke har råd til å ikke legge bedre til rette for arbeidet som de gjør.  
  • KrF vil øke tilskuddene til idrettslagene, uten å komme med politiske krav om hvordan disse pengene skal brukes. Idrettslagene vet best selv hvordan de skal lage et best mulig tilbud til barn og unge. Vi ønsker også forenkle regelverket for tilskudd. Mangel på frivillige er et stort problem i Oslo og KrF ønsker å ansette frivillighetsansvarlige som kan bidra med å få flere til å engasjere seg.  

Spørsmål 3:  
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo? 

  • Oslo trenger flere idrettsarenaer og KrF vil sørge for at alle barn og unge har anlegg å gå til. Dette må det legges til rette for i reguleringssaker. Idrettsanlegg og parker er prioritet ved byutviklingssaker for KrF. Oslo kommune må gå i dialog med idrettslagene for å lage arenaer som svarer til behovet i Oslo.           

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027? 

  • Ja, KrF ønsker å satse på treningsanlegg og sørge for at det bygges flere anlegg den neste perioden.  

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg? 

  • KrF er positive til at idrettslag bygger engne anlegg og vil legge til rette for at det skal være mulig.  

Spørsmål 6: 
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte? 

  • KrF vil styrke frie tilskudd og forenkle regelverket rundt tilskuddene til frivillige organisasjoner slik at de kan styrke sine tilbud.  

Spørsmål 7: 
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden? 

  • KrF ønsker sterke idrettslag, fordi det knytter bånd mellom ulike sosiale lag. Vi mener derfor at Oslo kommune, så langt det lar seg gjøre, skal legge til rette for idretten i hele Oslo. Dersom nye anlegg og aktiviteter står i motsetning til vernehensyn og allmenne interesser i marka og fjorden må det gjøres grundige avveininger fra sak til sak.

Spørsmål 8: 
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder? 

  • KrF vil verne og øke tilgjengeligheten til Marka og Oslofjorden, slik at alle i Oslo kan dra nytte av den. Det betyr å forhindre nedbygging av marka bit for bit og kartlegge eiendommer for oppkjøp som sikrer tilgangen til friområder i Oslo. KrF vil også lage kommunedelplaner for friluftsliv og naturmangfold.  

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo? 

  • Ja! Dette mener KrF er viktig for å legge til rette for idretten i Oslo.  

Les hva de andre partiene mener her