INP.jpg

Er INP på parti med idretten?

Les hva Oslo INP svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1:
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

 • INP vil prioritere og øremerke i budsjettet midler til idretten og etablere et støttefond til alle lokale spleise- og dele- og samarbeidstiltak for:
  1. at alle skoler skal ha tilgang til minimum av utstyr til idrettsaktiviteter i skoletida og aktivitetsskoletida; som ski, skøyter (hockey/ bandy/ kortbane), fotball, håndball mm
  2. at skolene har samarbeid med idretten om både aktivitet og utstyr som tennis, golf, fotball, håndball, turn mm
  3. organisering av utstyrsdeling og bytteordninger for aktiviteter etter skoletid
  4. etablering av sponsorordninger for låneutstyr til skolene og idrettslag
  5. å gjøre alle andre idretter bedre kjent. Ikke bare fotball.
  6. å senke konfliktnivået i konkurranser, utdanne trenere og dommere for å skape hyggelig stemning mellom konkurrenter, ikke minst i fotball.
  7. sikre garderobeanlegg som er trygge nok til å dusje i

Spørsmål 2:
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

 • Informasjonsarbeid på skole/VGS, og på de forskjellige foreningene (somalisk/Kurdisk/Afghansk/Pakistansk/Tamilsk/Singalesisk vennskapsforeninger og religiøse templer/gudshus) og via sosialkontaktene, i sosialtjenester, integrerings/velkomst apparatet kan bringe informasjon til brukerne.
 • Det er store forskjeller på bydeler i kommunen. Kommunen må etablere et hjelpeapparat for de bydeler som trenger det mest.

Spørsmål 3:
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

 • Hva som er en tilfredsstillende anleggsdekning er det helt sikkert flere meninger om.
 • Vi anser at dialog med lokalmiljø og lokale idrettslag er viktig når det kommer til planlegging og bygging av slike anlegg, for å sikre at disse faktisk er ønsket og blir brukt.

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

 • Oslo INP vil videreføre denne ordningen.
 • Det er det rom for hvis man prioriterer riktig med hva kommunen skal bruke penger på.

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

 • Oslo INP vil legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Oslo INP vil sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

 • Idrettsanlegg kan bygges i marka, i sonen og på fjorden. Men det må vurderes hvor inngripende de er. Plan- og bygningsloven må følges.

Spørsmål 8:
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

Her er vi så frekke at vi limer inn følgende fra strategiplanen til OIK:

 • Det skal etableres en Oslonorm for anleggsdekning, som skal danne grunnlag for byens arealplanlegging og anleggsprioriteringer.
 • Arbeide for tilstrekkelige økonomiske rammer for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg.
 • Sikre at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av anlegg basert på gode behovsanalyser.
 • Påvirke til en anleggsutvikling som fremmer jenters deltagelse, og utjevner geografiske forskjeller.
 • Fordeling av brukstid på anlegg skal benyttes som et aktivt virkemiddel for å sikre idrett for alle.
 • Trening og konkurranse for barn og unge skal tilbys med kortest mulig reisevei fra hjemmet.
 • Arbeide for kollektivløsninger for idrettens transportbehov lokalt.
 • Sikre at idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg på skoler blir utformet slik at de også kan benyttes av organisert idrett.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

 • Ja, det vil Oslo INP

INP legger til:

Det å prioritere barne og ungdomsidrett er noe av det mest lønnsomme man kan bruke penger på. Det bidrar til å hindre at ungdom faller utenfor det sosiale fellesskap. Ungdom som faller utenfor det sosiale felleskap har mye lettere for å bli trukket inn i aktiviteter som dopsalg og kriminalitet, som koster samfunnet store beløp. Beløp som er mye større enn det man bør bruke på å prioritere barne og ungdomsidretten.

Oslo INP mener at strategisk plattform laget av Osloidretten er et utmerket utgangspunkt for en fornuftig tilnærming til dette saksområdet.

Les hva de andre partiene mener her