Høyre.jpg

Er Høyre på parti med idretten?

Les hva Oslo Høyre svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1:
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

  • Vi vil etablere en finansieringsordning som betaler for fritidsaktivitetene til barn og ungdom fra lavinntekstfamilier. Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Oslo kommune må opprette en egen ubyråkratisk ordning som betaler barnas og ungdommenes fritidsaktiviteter, Høyre ønsker å avsette 40 millioner kroner til tiltaket. Midlene forvaltes av idretten og går til dem med størst behov. Det må informeres aktivt om ordningen slik at barn og foreldre er kjent med den. Kommunen søker i tillegg om midler fra staten for å supplere egen satsing.

Spørsmål 2:
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

  • Det bør etableres inntil 60 nabolagsklubber. Klubber i levekårsutsatte områder prioriteres. I dag er det 31. Da kan klubbene ansette en eller flere personer som kan organisere frivilligheten og sørge for rekruttering. De kan også arrangere og sende trenere og frivillige på kurs og samlinger for å styrke tilbudet til barna.
  • I enkelte boområder er det sannsynlig at idrettslaget har behov for evigvarende driftstøtte for å opprettholde et godt basistilbud. Høyre vil gi en forsterket støtte til idrettsklubbene i disse områdene. Det innebærer støtte til administrative funksjoner, organisering av klubben og koordinering av den frivillige innsatsen. Klubbene vil da også få mulighet til å hente inn og betale erfarne utøvere og for eksempel studenter for eksempel fra idrettshøyskolen for å styrke tilbudet.

Spørsmål 3:
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

  • Ved å bygge idrettsanlegg og prioritere områdene der behovene er størst. Vi vil blant annet etablere en ordning der kommunen og idrettslagene kan spleise på å etablere nye idrettsanlegg. Da får vi til flere anlegg enn om bare kommunen bygger.

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

  • Ja, vi vil videreføre satsningen i idrettsbehovsplanen og i tillegg etablere en spleiseordning. 

Spørsmål 5: 
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

  • Ja. Spleiseordning.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

  • Ja.

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

  • Høyre ønsker å legge til rette for idrett i byggesonen, i randsonen til marka og fjorden. Når det for eksempel bygges en skiløype eller rulleskibane i randsonen i marka kan dette styrke interessen for idrett og friluftsliv og føre til at flere bruker marka mer.

Spørsmål 8:
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

  • Vi støtter byplanlegging for idrett, presisere randsonen. Innfallsporter til marka.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

  • Ja, selvfølgelig.

Les hva de andre partiene mener her