AP.jpg

Er AP på parti med idretten?

Les hva Oslo AP svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1:
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

 • Oslo Arbeiderparti mener alle som bor i Oslo, skal ha like muligheter til å delta i idrettsaktiviteter. Idretten bidrar til sosial utjevning, likestilling, deltakelse og inkludering, og vi skal sørge for at idretten har gode rammebetingelser i hele byen. Vil vi derfor samarbeide tett med Osloidretten for tiltak for at alle som vil, får delta i idrettsaktiviteter, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn
 • Vi vil blant annet sikre fortsatt gratis trening for barn og unge i kommunale anlegg. Vi vil prioritere treningstid og tilskudd til idrettslag som arbeider aktivt for inkludering og gir lavere treningsavgifter. Vi vil fortsette satsing på Nabolagsklubb. Alle skal ha en nabolagsklubb i sitt nærmiljø og vi vil sikre at utstyrsbibliotekene er åpne om kvelder og i ferier, og vi vil inkludere e-sportstilbudet som en egen del av kommunens planer for idrett i Oslo

Spørsmål 2:
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

 • Vi vil sikre fortsatt gratis trening for barn og unge i kommunale anlegg. Fortsette å styrke økonomien til breddeidretten i Oslo, og opprettholde utbyggingstakten for idrettsanlegg.  Vi vil fortsette satsing på Nabolagsklubb. Alle skal ha en nabolagsklubb i sitt nærmiljø. 
 • Vi ønsker også å bruke idretten som en arena for lederutvikling av frivillige trenere med mulighet for ansettelse i mindre idretter. Og vi vil at Oslo kommune skal fortsette å støtte opp under de viktigste idrettsarrangementene i byen vår, som Norway Cup.

Spørsmål 3: 
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

 • Oslo Arbeiderparti er garantist for at den massive satsningen på idrettsanlegg siden 2015 skal fortsette. Vi vil fortsette satsingen på rehabilitering og bygging av nye idretts- og badeanlegg i Oslo med bakgrunn i Behovsplan for idrett og friluftsliv, og i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Områder med særlig lav anleggsdekning skal prioriteres.
 • Vi vil sikre god tilgang til flerbrukshaller og idretts- og badeanlegg over hele Oslo Vi vil rehabilitere og bygge nye anlegg, og planlegge et nytt offentlig bad i Oslo vest. Det skal bygges ny kunstisbane på Valle Hovin, ny ishall på Løren og nye idrettsparker på Voldsløkka og Mortensrud.

Spørsmål 4:
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

 • Ja, Oslo Arbeiderparti er garantist for at den massive satsningen på idrettsanlegg siden 2015 skal fortsette. Vi vil fortsette satsingen på rehabilitering og bygging av nye idretts- og badeanlegg i Oslo med bakgrunn i Behovsplan for idrett og friluftsliv, og i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Områder med særlig lav anleggsdekning skal prioriteres

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

 • Ja.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Forutsatt at kommunens økonomi tillater det, ja.

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

 • God byplanlegging krever at vi bruker reguleringsmakten vi har for å tilrettelegge for idrettsanlegg etter det behovet som finnes ulike steder i byen. Oslo Arbeiderparti ønsker pragmatiske løsninger der man kan utløse potensiale for aktivitet og skape gode bomiljø som folk trives i. Marka skal også vernes gjennom bruk. Dette betyr at det må tilrettelegges for noen type aktivitet, også i Marka.

Spørsmål 8:
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

 • Oslo Arbeiderparti er opptatt av å ha ambisiøse mål for utbygging av idrettsanlegg over hele Oslo, og gjennom det tilrettelegge for mange ulike typer aktiviteter. Dette må sikret gjennom reguleringsprosesser, overordnede planer og være i samsvar med idrettsbehovsplanen. Oslo Arbeiderparti er garantisten for at den massive satsningen på idrettsanlegg siden 2015 skal fortsette.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?