tilrettelegge-idrett-og-fysisk-aktivitet-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse.jpg

Søke midler

Å finne ut av hvor man kan søke midler for å kunne legge til rette best mulig for alle, er ikke enkelt.

Under har vi listet opp en del muligheter som kan hjelpe idrettslaget på vei.

Har du andre tips eller spørsmål om søknadsmuligheter, send en e-post: torben.simonsen@idrettsforbundet.no eller ring 419 00 251.

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, oppstarts- og utviklingsstøtte til allidrett for barn og ungdom, voksenopplæringsmidler og tilskudd til utgifter for politi. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt.

Les mer her.

Det er ulike ordninger for hva de ulike særforbundene tildeler av støtte. Enkelte har støtteordninger til blant annet arrangementer, kurs eller oppstart av tilbud for utøvere med funksjonshemning. Ta kontakt med ditt særforbund for nærmere informasjon. 

Målgruppen er frivillige organisasjoner som skal arrangere velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.
Formålet med ordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å gjennomføre gode velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis tilskudd til leiropphold, idretts- og kulturarrangement. Det legges vekt på tiltak for barn med særskilt store hjelpebehov. Mer informasjon på nettsidene til Bufetat.

Fylkeskommuner og Statsforvalteren (tildligere Fylkesmannen)
Noen fylker kan ha støtteordninger. Her er både Kulturavdeling og Sosial- og helseavdelinger aktuelle. Noen fylker har f. eks midler til Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi frivillige organisasjoner (lavterskeltilbud som skal gjelde de som er lite fysisk aktive), og Aktivitetsmidler til lokalt Folkehelsearbeid innen bla. fysisk aktivitet (barn og ungdom er prioritert).

Kommuner 
Det er forskjellig hva de forskjellige kommuner støtter. Ta kontakt med de enkelte kommuner, blant annet gjennom kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger.

Trygve Gulbranssens minnefond (Viken)
Arven fra forfatter og idrettsmann Trygve Gulbranssen skal komme funksjonshemmede til gode gjennom et nyopprettet minnefond. Målgruppen er enkeltutøvere under 35 år, lag, idrettslag og andre som arbeider med idrett, fysisk aktivitet og trivsel for funksjonshemmede. Fondets styre forvalteren kapital på 5.2 millioner kroner, og det er frist til 1. april å søke på midler fra fondet.

Søknad kan sendes til: Alexandra.Hastings@idrettsforbundet.no

Prinsesse Märtha Louises Fond 
Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år, og tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de midler som deles ut kommer barn til gode og ikke brukes til dekning av driftsutgifter.

Søknad sendes pr post (eget søknadsskjema):
Prinsesse Märtha Louises Fond
Ordenskanselliet
Det Kongelige Slott
0010 Oslo

Stiftelsen Sophies Minde - støtte til velferds- og trivselstiltak 
Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til integrering i samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter inkludert fysisk aktivitet.
Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Dette kan være prosjekter som bidrar til at mennesker med fysisk funksjonshemning får tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inkludert fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser. Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres.  Spørsmål rettes til Stiftelsen Sophies Minde, PB 493 Økern 0512 Oslo, tlf 22 04 53 44, faks 22 04 53 65. Se også www.ssm.no

Søknad sendes til:                                                           
Stiftelsen Sofies Minde
PB 493 Økern
0512 Oslo

Anthonstiftelsen (Reidar og Gunnar Holst legat).
Les mer om legatet og muligheter for å søke støtte ved å klikke på linken ovenfor.

Legatet har adresse: Postboks 1435 Vika, O115 Oslo.

Lokalavisenes søknadsordning
Amedias aviser deler ut midler for å støtte allmennyttige tiltak til det beste for innbyggerne og lokalmiljøet. Tildelingene skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

 

Marthe & Joralfs Hjelpefond (Trøndelag)
Stiftelsen Marthe & Joralfs Hjelpefond, som ble etablert i 2001, har som formål å gi midler til lag/organisasjoner som arrangerer friluftsarrangement for funksjonshemmede i alle aldre nord i Trøndelag.

Det kan søkes om full dekning av kostnadene knyttet til et arrangement/tiltak. Søknad skal være sendt Hjelpefondet før arrangementet avholdes og inneholde oversikt over arrangementets tidspunkt/periode, hvilke grupper som skal delta, forventet antall deltakere og budsjett for tiltaket som viser egenandeler, tilskudd og totale kostnader. Søknaden skal også vise klart hvilken organisasjon som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.

Deltakerne kan være fra hele landet, men arrangementet må gjennomføres i Nord-Trøndelag for at Hjelpefondet skal gi støtte.

Søknad om midler fra Marthe og Joralfs Hjelpefond skal sendes til: Marthe og Joralfs Hjelpefond, v/ FFO Nord-Trøndelag, Ogndalsveien 2, 7713 Steinkjer, eller på e-post til: ffo.olaug@gmail.com. Se også nettsidene: www.hjelpefondet.no

Legater 
Se ”Den store Legathåndboken” (kjøpes blant annet på bibliotek) eller http://www.legatsiden.no/.

Kiwanis, Lions, Rotary, Civitan, Odd Fellow m. fl 
De forskjellige organisasjoner/lokallag har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte andre bidrar med transport, medhjelper til konkurranser o.l.. Ta kontakt med den enkelte organisasjon eller det enkelte lokallag.

TUBFRIM 
Overskuddet til Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (TUBFRIM) brukes til bekjempelse av tuberkulose (50 %) og til trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og unge i Norge (50 %).

TUBFRIM eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Zuccarellostiftelsen
Gjennom to fond kan enkeltpersoner, idrettslag, initiativtakere og ildsjeler søke om støtte fra Zuccarellostiftelsen.