Foto: Aurora Ishockeyklubb
Foto: Aurora Ishockeyklubb

Fordeling av ekstramidler til inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund (NIF) mottok brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 12. mai 2023 om ekstraordinært tilskudd på 125 millioner kroner til lokale idrettslag sitt arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år) i idretten.

115 millioner kroner var fordelt mellom kommuner basert på antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt (SSB tall). Kommunene som var valgt ut har minst 200 barn som vokser opp i familier med «vedvarende lavinntekt». 103 idrettsråd fikk ansvar for å fordele midler til idrettslag i sine kommuner. De resterende 10 millioner kronene var fordelt mellom idrettskretsene, som fikk ansvar for å fordele midler til idrettslag i sitt fylke.  

I Nordland fikk 4 idrettsråd ansvar for å fordele midler til idrettslag i sin kommune: 

 • Bodø IR 
 • Narvik IR
 • Rana IR 
 • Vestvågøy IR

Nordland idrettskrets fikk i oppgave å fordele kr. 1.252.526,- mellom idrettslagene i øvrige kommuner. Dette skulle gjøres etter kriterier vedtatt av idrettskretsstyret, innenfor de rammer tildelingsbrevet fra NIF ga.  

Formål: 

Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6–19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.  

Midlene skal understøtte:  

 • idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker 
 • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. 

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet, innenfor de retningslinjene som gjelder.  

NIK sine prinsipper og kriterier for fordeling: 

Styret i Nordland idrettskrets behandlet saken i møte 19. juni og vedtok følgende fordelingskriterier: 

 • Fordeles til idrettslag i kommuner med høyere prosentandel barn i lavinntektsfamilier enn gjennomsnittet for Nordland fylke.
 • Idrettslagene må ha aktivitet for barn/ungdom 6-19 år.
 • Fordeles til idrettslag etter svar på spørsmål i digitalt spørreskjema til alle aktuelle idrettslag (kulepunkt 2) i utvalgte kommuner (kulepunkt 1).

NIK inviterte idrettsråd i de største kommunene til teamsmøte 19. juni der kriteriene ble diskutert, og hvilke spørsmål man burde stille til idrettslagene. 

Spørreskjema ble sendt ut 23. juni til alle idrettslag i 19 kommuner med høyere prosent barn i lavinntektsfamilier enn snittet for fylket (jfr kulepunkt 1 i styrets vedtak). Det ble også tatt med kommuner med høyt antall barn i målgruppen. Svarfrist ble satt til 15. august, og siden sendt purring med utvidet svarfrist til 24. august.  

Fordeling av midler:

Beløpet vi fikk til disposisjon ble fordelt mellom kommunene ut fra prosentandel barn/ungdom i lavinntektsfamilier. Midlene til hver kommune ble så fordelt mellom idrettslagene som hadde svart på spørreskjema at de har barn/ungdom i målgruppen i sitt idrettslag. Fordelingen ble gjort ut fra antall medlemmer i aldersgruppen 6-19 år i de aktuelle idrettslagene.

Presisering:

Det forventes at idrettslagene forvalter midlene i tråd med det formål som gjelder og hva disse skal understøtte. Midlene skal med andre ord ikke brukes til å dekke økt/forsterket aktivitetstilbud i idrettslaget, men skal bidra til å;  

 • Understøtte og dekke kostnader direkte for de enkelte barn og ungdom som faller utenfor grunnet sosial ulikhet eller sosioøkonomiske årsaker 
 • Holde, eller redusere, foreldrebetaling nede (eks. treningsavgift, utstyrsutlån) 

For de idrettslag som mottar et større beløp kan en anbefaling være at midlene settes i fond og brukes ved behov.