curling.jpg

Utlysning anleggsfondet 2021

Nordland idrettskrets anleggsfond, med økonomisk støtte fra Sparebank1 Nord-Norge og deres fond "Samfunnsløftet" har ny søknadsfrist 1. oktober, hvor idrettslag som har planer om å bygge, eie og drifte anlegg kan søke om tilskudd til "ide-, plan og prosjekteringsfasen".

Nordland idrettskrets ønsker å gjøre idrettslagene i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. Sparebank1 Nord-Norge fondet har bidratt med 1,6 millioner kroner til anleggsfondet for 2020 og 2021. 

Styret i idrettskretsen har etter forslag fra anleggsutvalget vedtatt følgende kriterier for tildeling av midler fra fondet: 

 1. Idrettslag i Nordland som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra NIKs anleggsfond. 
 2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs. at det er gjort et vedtak i klubbens styre for å igangsette et forprosjekt. 
 3. Midler kan tildeles anlegg som er i "ide-, plan og prosjekteringsfasen" og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen (dekker ikke kommunale gebyrer). 
 4. Første fase i "Prosjektmodell Gode idrettsanlegg", "Idéfasen" må være godt igangsatt. Dvs. gjennomføring av prosjektmodellens faser organisering, utgangspunkt og programmering.
 5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert. 
 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
 8. Maksimalt støttebeløp er 150 000 kroner, men i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes.

Fasene i Prosjektmodell Gode idrettsanlegg for bygging av idrettsanlegg (hentet fra nettstedet www.godeidrettsanlegg.no) ligger til grunn for prosessens beskrivelse.

Nettsiden er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges Idrettsforbund.

Vi anbefaler idrettslag å benytte verktøyet Prosjekmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen. 

Hvordan søker man: 

 1. Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet i søknadsskjema
  • Formål 
  • Eierskap og rett til bruk av grunn
  • Beskrivelse av idé
  • Budsjett for hva de omsøkte midlene skal benyttes til
  • Forankring i idrettslaget 
  • Forankring i idrettsråd, særkrets/region/særforbund
 2. BP (beslutningsport) 1.0, 1.1, 1.2 og 1.3 i "Prosjektmodell Gode idrettsanlegg" legges ved søknaden 
 3. Søknad sendes til torben.simonsen@idrettsforbundet.no
 4. Søknadsfrist 1. oktober 2021
 5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Søknadene behandles av anleggsutvalget som instiller overfor idrettskretsstyret.


Kontaktperson i idrettskretsen:

Torben Simonsen
Torben Simonsen
Anleggskonsulent

 

Kontorsted: Aspmyra stadion, Bodø