• Beløp: Stortinget bevilget 15 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (Kap.352, post 73). 

 • Søknadsfrist: 22. september 2021.
  Tilskuddsordningen er opprettet for å bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse. Prosjekter som støttes bør derfor raskt kunne bidra til målet med ordningen.

 • Rapporteringsfrist:
  • Tilskuddsmottakere må søke om å overføre midler til 2022 på vanlig måte i Bufdirs søknadsportal (se under «Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet»).
  • Rapporteringsfristen er 1. juni 2022.

 • Hvem kan søke:
  • Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.
  • Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet.
  • Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.
  • Søkerorganisasjonen må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet. På forespørsel må dette kunne dokumenteres gjennom organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap.

 

Mer info om tilskuddsordningen på Bufdir sin egen nettside.