Styrke idretten i Nordland fra Stortinget

I forbindelse med stortingsvalget har idretten valgt noen fanesaker som gjenspeiler de viktigste utfordringene for idretten. Nordland idrettskrets ønsker å sette fokus på de to som vi mener er spesielt viktige for idretten i Nordland, økonomiske barrierer for deltakelse og finansiering av idrettsanlegg.

Nordland Idrettskrets sendte ut brev til førstekandidatene i Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, FrP, SV, KrF, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne for å høre synspunktene på økonomiske barrierer for deltakelse og finansiering av idrettsanlegg, og hvordan den enkelte kan styrke idretten i Nordland fra sin plass på Stortinget.

Vi fikk svar fra Mona Nilsen, andrekandidat til Stortinget for Nordland Arbeiderparti, Ida Gudding Johnsen, førstekandidat til Stortinget for Nordland Venstre, Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat for Nordland Høyre og Mona Fagerås, førstekandidat for Nordland SV.

Vi er skuffet over at flere representanter/partier ikke har tatt seg tid til å svare.

Svarene til stortingskandidatene finner du her under.

_____________________________________________________________

Mona Nilsen, Arbeiderpartiet

For oss i Arbeiderpartiet er det en forutsetning at alle skal kunne oppleve idrettsglede, uavhengig av hvor man bor eller størrelsen på lommeboka hjemme. Idretten har en stor betydning for våre barn og unge, derfor er det viktig for oss å sørge for å ha gode løsninger, slik at vi får fjernet barrierene.

Blant annet har vi sagt at dersom det blir en ny, arbeiderpartiledet regjering, skal vi i løpet av de første 100 dagene innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022. Frivilligheten og idretten skal bruke pengene på utstyr og aktivitet, ikke på å betale moms. Tall fra 2020 på dette viser at i Nordland ville vi økt momskompensasjonen med 9,54 millioner kroner mer til frivillige organisasjoner og lag, dersom det hadde vært full momskompensasjon. På landsbasis ville det vært 395 millioner kroner mer.

Idretten er vår største friville organisasjon. Ikke bare er det mye engasjement rundt idretten, men viktigheten den har for livskvalitet, trivsel og oppvekstkårene i bygd og by må ikke undervurderes. Idretten er også et sterkt virkemiddel mot ensomhet gjennom fellesskapet. Mange unge flytter ut av fylket, og når jeg har snakket med de yngre gjennom valgkampen, så har tilbakemeldingen vært klar: fritidstilbud gjennom idrett og kultur må være på plass!

Noe av det fineste med idretten, er frivilligheten og dugnadsånden – det er likevel også helt nødvendig at ordningene er gode nok, slik at idretten i alle kommunene er levedyktig og har muligheten til å blomstre.

Jeg vil jobbe for å ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning. Arbeiderpartiet ønsker også å lage en nasjonal plan for idrettsanlegg sammen med idrettsbevegelsen som danner grunnlaget for prioritering av spillemidlene. Det er også viktig for meg å bevare og beskytte Norsk Tippings enerett, og sikre at overskudd fra Norsk Tipping til idrettsformål ikke går til kommersiell virksomhet og videreføre ordningen med ekstra spillemidler i pressområder. Det er viktig for idretten. Vi skal jobbe for å redusere etterslepet i utbetaling av spillemidler som går til aktivitet for barn og unge og realisering av nye anlegg. Det er et viktig tiltak for at ikke idrettslagene skal måtte vegre seg for det økonomiske ansvaret som medfølger slike prosjekter.

Jeg gleder meg til å kunne jobbe for idretten som stortingsrepresentant – slik at alle skal kunne oppleve den store gleden og engasjementet i idretten. Det har vi mulighet til å få til, hvis de som styrer velger å prioritere det. Det gjør Arbeiderpartiet!
_____________________________________________________________


Ida Gudding Johnsen, Venstre

Det er viktig for Venstre at alle barn har den samme friheten og de samme mulighetene.

En av de største utfordringene i Norge i dag er at 115 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Vårt mål er at alle barn skal kunne delta på fritidstilbud, uavhengig av familiens økonomi. Her tar idretten lokalt et ansvar i flere kommuner, men vi må sikre at det offentlige legger til rette for dette og bidrar med midler. 

Venstre og regjeringen setter derfor av 405 millioner i statsbudsjettet for 2022 til en nasjonal ordning for Fritidskortet.  Fritidskortet ble innført i 12 nye kommuner i mars i år. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/12-nye-kommunar-skal-prove-ut-fritidskort/id2838810/  

Samtidig må idretten og kommunene må også finne gode løsninger for å sikre at alle får være med, og her gjør idretten mye allerede i dag i mange kommuner. Dette bør flere lære av.

Angående bygging av anlegg:

Det er viktig med kommunale garantier der det er naturlig. Kommunene får rimeligere lån med lavere renter enn lag og organisasjoner, så de bør være behjelpelige dersom en utbygging er i tråd med det innbyggere og politiske partier ønsker.

I Nordland, hvor det er mange små kommuner, bør et samarbeid om å bygge større anlegg utprøves mer. Dersom to eller flere kommuner går sammen om å bygge idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra spillemidler. Samtidig er lange avstander en utfordring, men for anlegg som for eksempel ishall, kan dette være en mulig vei å gå.

Det er også viktig at kommunene er positive til klubber som ønsker å realisere anlegg i egen regi, og at de kan stille tomter til disposisjon. 

I 2020 ble det godkjent 3 593 spillemiddelsøknader, for nær 6 milliarder kroner. Tilsammen ble det investert for over 30 milliarder kroner. Søknadssummen og investeringene har aldri vært høyere. Det viser at det er fart på byggingen, men vi må få rettet på ventetid på utbetaling av spillemidler.

Angående svømmehaller, har Venstre i regjering satt av store midler til svømmeopplæring, både i barnehager og i skoler. Dessverre blir ikke alle disse midlene brukt. Kommunene må være mer frampå for å få ut de midlene som er der. 

_____________________________________________________________


Bård Ludvig Thorheim, Høyre

Vi i Høyre mener at kultur, idrett og frivillighet utgjør til sammen Norges største folkebevegelse. Alle bidrar på sitt vis til god folkehelse, deltagelse og inkludering, og de skaper lokalt engasjement og fellesskap. Derfor mener vi det er veldig viktig at privatøkonomi og sosial bakgrunn ikke skal være til hinder for deltagelse og frivillig innsats.

For å sikre at barn har tilgang på fritidsaktivitet har vi innført et gratis fritidskort, det er med på å gi alle barn en mulighet til å være med. Vi har derfor satt av 405 millioner i statsbudsjettet for 2022 til en nasjonal ordning for Fritidskortet for å skape gode rammer for at flere kommuner skal ta i bruk ordningen.

I tillegg til dette er idretten for mange en vei ut av et dårlig miljø. For knapt en måned siden var vi på besøk for å dele nyheten om at gatefotball-laget til Bodø Glimt nå ligger inne i statsbudsjettet. En av lagspillerne delte at for henne så er timene med idrett timer som får henne lenger og lenger ut av rusmiljøet. Takket være regjeringen kan gatefotball-laget nå skape en stabil framtid hvor de ikke må være avhengige av sponsorer for å kunne tilby tilbudet. For veldig mange ungdommer i Nordland er det lokale idrettsmiljøet det beste alternativet for å holde seg på rett kjøl.

Gjennom min plass på Stortinget kommer jeg alltid til å snakke for Nordlands beste, dette innebærer også innenfor idretten. 

I 2020 ble det godkjent 3 593 spillemiddelsøknader nasjonalt, for nær 6 milliarder kroner. Tilsammen ble det investert for over 30 milliarder kroner. Søknadssummen og investeringene har aldri vært høyere. Det viser at det er fart på byggingen, men vi må få rettet på ventetid på utbetaling av spillemidler.

Nordlands mange kommuner bør ha en «Ja, vi kan»-holdning til de som ønsker å skape et tilbud, uavhengig av om det er privat eller offentlig som tilbyr hjelpen. Vi mener at både det offentlige og det private sammen kan styrke tilbudet nært oss i Nordland og rammevilkårene for kulturen, idretten og frivilligheten. 

Jeg stiller meg kritisk til venstresidens forslag om å avvikle gaveforsterkningsordningen som vil føre til at private ikke skal kunne bidra. Uforglemmelige øyeblikk skjer på banen, på sidelinjen, tribunen. Idrettsgleden og lagfølelsen mange familier opplever kan ikke sammenlignes med noe annet. Enten det er på isbanen, i svømmehallen, ute eller inne, så skjer det noe spesielt. Derfor må det være gode rammebetingelser for både den organiserte og den egenorganiserte idretten. Jeg vil trekke frem de utrolig mange ildsjelene og utøverne her i nord, som vi må tørre å satse på. Høyre er alltid på lag med de som står på for lokalsamfunnene sine.

_____________________________________________________________

 

Mona Fagerås, SV

Alle mennesker skal ha mulighet til å delta i idrett og være fysisk aktive gjennom hele livet. Fysisk aktivitet og idrett styrker den psykiske og fysiske helsen for den enkelte, og skaper samhold og glede for fellesskapet.

SV vil sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter ved å gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. På sikt ønsker SV å innføre et gratisprinsipp i idretten, slik at alle kan delta i gratis idrettsaktiviteter. Det forutsetter et samarbeid mellom idretten, kommunene og staten.

Økonomi som barriere

Jeg vil jobbe for at alle skal kunne delta i fritid- og idrettsaktiviteter.  Vi har ulike forutsetning og det skal ikke være slik at noen blir holdt utafor kultur- og idrettsaktiviteter. Alle skal kunne være med. 

Derfor er det viktig med offentlig eierskap av kultur- og idrettsanlegg og at det offentlige drifter disse på en god måte uten store brukerbetalinger.

Så må det være ordninger som sikrer at også de med begrensete ressurser får tilgang til de samme fritidstilbudene.

Momskompensasjon er også en sak jeg vil jobbe for.

Finansiering av idrettsanlegg

Jeg vil jobbe for at det skal være en god anleggsdekning i Nordland.  Det offentlige skal være eier/driver av større kultur- og idrettanlegg.

Disse skal i størst mulig grad være gratis. Vi i Sv ønsker å redusere økonomiske barrierer for deltakelse.

Idrett og kulturanlegg finansieres gjennom Norsk Tipping, men SV vil se på det er noe som kan og skal flyttes over på statsbudsjettet.