Anlegg Hockey bilde.png

Anleggsfondet - ekstra utlysning 2021

Nordland idrettskrets anleggsfond har noe midler igjen for 2021 og lyser derfor ut en ekstra runde med kort søknadsfrist (15. november) hvor idrettslag som har planer om å bygge, eie og drifte anlegg kan søke om tilskudd til Plan- og prosjekteringsfasen.

Nordland idrettskrets ønsker å gjøre idrettslagene i bedre stand til selv å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Idrettskretsen etablerte i 2018 et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. Sparebank1 Nord-Norge fondet, Samfunnsløftet har bidratt med 1,6 millioner kroner til anleggsfondet for 2020 og 2021. 

Styret i idrettskretsen har etter forslag fra anleggsutvalget vedtatt følgende kriterier for tildeling av midler fra fondet: 

 1. Idrettslag i Nordland som selv skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra NIKs anleggsfond. 
 2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs. at det må foreligge et styrevedtak. 
 3. Midler kan tildeles anlegg som er i "plan- og prosjekteringsfasen" og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen. 
 4. Første fase i "Prosjektmodell Gode idrettsanlegg", "Idéfasen" må være godt igangsatt. Dvs. gjennomføring av prosjektmodellens faser organisering, utgangspunkt og programmering.
 5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert. 
 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
 8. Maksimalt støttebeløp er 150 000 kroner, men i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes.

Fasene i Prosjektmodell Gode idrettsanlegg for bygging av idrettsanlegg (hentet fra nettstedet www.godeidrettsanlegg.no) ligger til grunn for prosessens beskrivelse.

Nettsiden er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges Idrettsforbund.

Vi anbefaler idrettslag å benytte verktøyet Prosjekmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen. 

Hvordan søker man: 

 1. Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet i søknadsskjema
  • Formål 
  • Eierskap og rett til bruk av grunn
  • Beskrivelse av idé
  • Budsjett for hva de omsøkte midlene skal benyttes til
  • Forankring i idrettslaget 
  • Forankring i idrettsråd, særkrets/region/særforbund
 2. BP (beslutningsport), forenklet utgave som følger med søknadsskjema, fylles ut. 
 3. Søknad sendes til nordland@idrettsforbundet.no
 4. Søknadsfrist 15. november 2021.
 5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene

Søknadene behandles av anleggsutvalget som instiller overfor idrettskretsstyret.

Forenklet søknadsskjema finner dere her

Torben Simonsen
 

Torben Simonsen

Anleggskonsulent

E-post: torben.simonsen@idrettsforbundet.no
Mobil: 41 90 02 51

Kontorsted: Aspmyra stadion, Bodø