Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettskretsting

IMG_1152.JPG

Idrettskretstinget er idrettskretsens høyeste myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er to år.

 

Her finner du protokoll fra idrettskretsting:

§ 12 Idrettskretstinget
(1) Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og
      etter Idrettstinget innen utgangen av april. Tingperioden er to år.

(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til
     de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til
     at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på
     annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort
     tilgjengelige senest en måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget
     må være sendt til styret senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og
     andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig
     senest en måned før tinget.

(3)Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av
     innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er           saker som ikke kan behandles.

(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som           møter.

(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og                              bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig              eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte                              stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 15 ldrettskretstingets oppgaver
Idrettskretstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen.
5. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen
6. Behandle forslag og saker.
7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
8. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for
    kretsen
9. Foreta følgende valg:
    a) Leder og nestleder.
    b) fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.