Idrettskretsting
Styret i Møre og Romsdal idrettskrets. Fra venstre bak: Charles Tøsse, Ingrid Marie Larsen, Berit Kalgraff, Rita Dyrset Myhren, Frode Elias Synnes og Johannes Hjertvik. Fremme fra venstre: Kåre Sæter, Rune Skavnes og Bernhard Riksfjord. Siv Birgit Nummedal var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Idrettskretsting

Idrettskretstinget er idrettskretsens høyeste myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er to år.

Her finner du protokoll fra idrettskretsting:

§ 12 Idrettskretstinget
(1) Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter Idrettstinget innen utgangen av april. Tingperioden er to år.

(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig senest en måned før tinget.

(3)Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 15 ldrettskretstingets oppgaver
Idrettskretstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen.
 5. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
 8. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen
 9. Foreta følgende valg:
      a) Leder og nestleder.
      b) fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.