Bilde fra idrettskretstinget i 2022
Bilde fra idrettskretstinget i 2022

Idrettskretsting

Idrettskretstinget er idrettskretsens høyeste myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er to år.

Her finner du protokoll fra idrettskretsting:

§ 2 Idrettskretstinget
(1) Idrettskretsens høyeste myndighet er idrettskretstinget, som avholdes året før/etter Idrettstinget innen utgangen av april.
(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig senest én måned før tinget.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
(6) For ekstraordinært idrettskretsting gjelder NIFs lov §§ 2-19 og 5-8.

§ 4 Idrettskretstingets oppgaver
Idrettskretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er), og skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge sekretær(er).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for idrettskretsen.
 9. Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning,
  revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
 10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.
 11. Behandle forslag og saker.
 12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
 13. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styreleder og nestleder,
  b) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
  c) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
  d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
  e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv.