Bilde fra idrettskretstinget i 2022
Bilde fra idrettskretstinget i 2022

Idrettskretsting

Idrettskretstinget er idrettskretsens høyeste myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er to år.

Her finner du protokoll fra idrettskretsting:

§ 8 Idrettskretstinget

(1) Idrettskretsens høyeste myndighet er idrettskretstinget, som avholdes året før/etter Idrettstinget innen utgangen av april.

(2) Ordinært og ekstraordinært kretsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20, 5-6, 5-7 og 5-8.

§ 10 Idrettskretstingets oppgaver

Idrettskretstingets oppgaver:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge sekretær(er).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for idrettskretsen.
 9. Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
 10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.
 11. Behandle forslag og saker.
 12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
 13. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.
 14. Foreta følgende valg:
 15. Styreleder og 1 nestleder.
 16. 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
 17. Kontrollutvalg med leder, et medlem og to varamedlemmer.
 18. Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
 19. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet. [Legg inn hvordan medlemmer til øvrige organer enn styret skal velges.] Der det velges flere nestledere/ varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på idrettskretstinget, gjelder NIFs lov § 2-21.