inspect_adapt.jpg

Utviklingsmetodikk og organisering

I NIF Digital jobber vi frem smidige samarbeidsformer og kultur i samspill med resten av norsk idrett. I dette arbeidet akkurat nå er vi godt hjulpet av det nylige innførte strategiske rammeverket Mål og nøkkelresultater (OKR), supplert av helhetlig prosessmetodikk som Scrum, Kanban, og Lean Startup for de daglige tiltakene.

Utforske og justere.

Som oftest er det ingen som kan påberope seg svaret på hva riktig løsning er. Det er mye mer treffsikkert å bli enige om hva det viktigste problemet er for så å teste ut ulike tilnærminger til en endelig løsning.

De fleste problemer blir lettere å løse om man først bryter ned problemet til bestanddeler i en prioritert rekkefølge etter innsats/verdi, og som deretter lar seg løse fra uke til uke opp mot et større mål. 

I NIF Digital har vi nylig startet å innføre Mål og nøkkelresultater (Objectives and Key Results) på som overliggende rammeverk på toppen av smidige prosesser for å fremme fokuset på den innsiktsbaserte verdien i og effekten av alt vi foretar oss. Dette omsettes fra kvartalsvise mål så videre til månedlige og ukesvise tiltak til inspeksjon/justering. Dette skjer nå i økende grad både på personnivå, avdelingsvis og organisasjonnivå og bidrar til en kultur for autonomi, ansvarlighet og vekstfokus.