Hva er Idrettsoppgjør?

Hva er Idrettsoppgjør?

Idrettsoppgjør er et tilbud til alle organisasjonsenheter tilknyttet Norges idrettsforbund, for digitalisert innsending og oppgjør av krav knyttet til honorarer, kjøregodtgjørelse, diett, utlegg og andre refusjoner.

  • Idrettsoppgjør effektiviserer dokumentasjonen, innsending, oppgjør og utbetaling av krav og refusjoner, og vil forenkle hverdagen for de som håndterer slike krav manuelt. Prosessen avsluttes med et regnskapsbilag eller -fil for videre behandling i lønns- eller regnskapssystem.
  • Den viktigste målgruppen for Idrettsoppgjør er idrettslag (inkludert bedriftsidrettslag) og grupper i fleridrettslag for oppgjør av krav fra tillitvalgte, ansatte, trenere, instruktører, dommere og andre med krav etter ulike arrangement. Den brukes av særforbund og særkretser/regioner for oppgjør etter kamper hvor kravet etableres i TurneringsAdmin (TA) og overføres til Idrettsoppgjør for videre behandling. 
  • Idrettsoppgjør er en videreutvikling og forbedring av løsningen som var utviklet for dommerregninger innenfor TA og ble benyttet av håndball og bandy i sesongen 2019/20. Over 600 idrettslag var brukere og mer enn 55.000 dommerregninger ble håndtert.
  • Idrettsoppgjør erstatter TA-dommerregningsløsning og vil i tillegg kunne brukes for andre refusjoner som nevnt over.
  • Løsningen er integrert med Idrettens betalingsløsning (Buypass) og vil snart også gi mulighet til direkte utbetaling via bank.
  • I neste runde vil man i løsningen kunne legge inn kostnadsbærere i tillegg til hovedbokskonto, slik at innlesning i regnskap- og lønnssystemer kan forenkles ytterligere. Etter hvert vil det utvikles et standard grensesnitt mot regnskaps-/lønnssystemer for integrasjon/dataoverføring til disse.
  • De fleste regnskapssystemer har tilsvarende løsninger, for refusjonskrav, men disse er normalt priset med for høye faste kostnader til at idrettslag velger å ta det i bruk. Mange bruker Excel til regnskap og har heller ingen tilsvarende løsning. Derfor løses oppgavene som Idrettsoppgjør skal ivareta, svært ofte manuelt (Excel, pdf-er, kvitteringer).
  • Alle personer som registreres gjennom løsningen, må være registrert i idrettens sentrale database gjennom bruk av Idrettens ID. Alle personer som ligger i databasen, er verifisert med fødselsnummer, og det gjennomføres regelmessig vask mot Folkeregisteret. Idrettsoppgjør lagrer ikke fødselsnummer (11 sifre). Mer informasjon om idrettens håndtering av personopplysninger finner du i Personvernerklæringen.