Dette er midler alle særforbundene kan søke om
Dette er midler alle særforbundene kan søke om

Utlysning av spillemidler til rekrutteringsutstyr paraidrett 2023

Kulturdepartementet (KUD) gir årlig Norges idrettsforbund (NIF) tilsagn om tilskudd på ordinære spillemidler til utstyr. Av tilskuddsbeløpet er det satt av et beløp som er øremerket tilskuddsordningen til rekrutteringsutstyr paraidrett (idrett for personer med funksjonsnedsettelse). NIF må ta forbehold om størrelsen på tildelingen fra KUD.

Dette er midler alle særforbundene kan søke om. Det er ikke krav om egenandel. Dersom søknadsomfanget er større enn tilskuddet, vil det bli foretatt en prioritering av søknadene basert på kriteriene og en eventuell avkortning av tildelingen.


Lenke til søknadsskjema finnes HER

Søknadsspørsmålene i Enalyzer er:

• Kontaktinformasjon på søker i særforbund
• Søknadssum (totalsum) herunder pris per enhet
(ev. inkl. toll og frakt dersom utstyret ikke kan anskaffes i Norge)
• Beskrivelse av utstyret og begrunnelse (formål)
Søknadsfrist er 1. mai 2023.
Følgende kriterier gjelder for tildeling og bruk av midler i 2023:
• Pengene skal gå til særforbund (eier) som låner utstyret videre til klubber. Det må påregnes at
utstyret skal kunne prøves ut av flere klubber.
• Midlene er øremerket til rekrutteringsutstyr som gjør at flere kan prøve idrett.
• Kostbart aktivitetsutstyr vil bli prioritert.
• Aktivitetsutstyr til toppidrett faller utenfor denne ordningen.
• Personlig utstyr faller utenfor ordningen.
• Dersom utstyret ikke kan anskaffes i Norge, kan kostnader for toll og frakt av utstyret dekkes av ordningen.
• Midlene benyttes til dekning av utstyr som er kjøpt inn i 2023.


Etter tildelingen får særforbundene utbetalt midlene som det skal rapporteres på. Kvitteringer sendes inn og det må gjøres rede for at tildelt beløp er brukt iht. formål og søknad. Rapporteringsfrist er 15. november 2023. Eventuelt ubrukte midler skal tilbakebetales til NIF og vil bli omdisponert til
samme formål.

Ved spørsmål, ta kontakt med leder aktivitetsutvikling Ingvild Reitan på e-post: ingvild.reitan@idrettsforbundet.no