Idrett og bærekraftsmålene

Hva er FNs bærekraftmål?
FNs bærekraftmål er 17 mål med flere undermål, som ofte griper inn i hverandre. De handler om utvikling uten å utarme, men overleverer i like god eller bedre stand til generasjoner etter oss. Målene deles ofte inn i sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Det kan være motstrid mellom de tre bærekraftdimensjonene. Men det er en anerkjennelse at en ikke skal tenke ensidig i noen sak, men heller finne ut hvordan en kan finne gode løsninger som tilfredsstiller de tre dimensjonene.

Hvorfør berører dette idretten?
Idretten kan ikke isolere seg fra resten av samfunnets tenkning og verdigrunnlag. Ikke slik å forstå at det er idrettens oppgave å «redde» verden, men vi må forholde oss til samfunnets forventninger til en organisasjon eller bevegelse på vår størrelse. Det er spesielt viktig innenfor områder som rasisme, likestilling, seksuell trakassering – som alle er omtalt i FNs bærekraftmål.

Hva er idrettskretsens mål for idrettslag og for idrettsråd?

  • Idrettslag
    Ha fokus på hva det enkelte lag kan gjøre og allerede gjør for å drive bærekraftig. Fokusere på at ofte/alltid vil det være gevinst knyttet opp til bærekraftig drift. Utarbeide enkle manualer innenfor sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Skape forståelse for gevinsten ved bærekraft drift i egen klubb, satt i system av styret/daglig leder.

  • Idrettsråd
    Settes i stand til å kunne være en kvalifisert samarbeidspartner og medspiller innenfor også bærekraft, og da med tanke på utvikling av kommunalt planverk. Jobbe opp kompetanse på bærekraft, kommunalt planverk og politisk dialog.

Hva skal idrettskretsen gjøre videre?
Anmode NIF om utarbeidelse av et nasjonalt verktøy for bærekraftig drift og kompetansebygging opp mot kommunalt planverk.