Ungdomsutvalget

Amalie-Marie Hov Malkenes
Amalie-Marie Hov Malkenes
Leder av ungdomsutvalget

 1. Ungdomsutvalgets medlemmer velges av kretsstyret. Medlemmene skal være idrettsengasjert ungdom tilknyttet idrettslag i Viken.
 2. Utvalgsmedlemmene bør bestå av minimum 2 medlemmer fra idrettslag i hvert av de tidligere idrettskretsene Buskerud, Østfold og Akershus.
 3. Ungdomsutvalget skal bestå av 6-9 medlemmer i alderen 15 til 26 år. Utvalgets medlemmer velges for ett (1.) år av gangen og følger skoleåret (for eksempel velges for 2020/2021).
 4. Én av de to unge representantene (u 26 år) som sitter i idrettskretsens styre (kretsstyret) skal oppnevnes som Ungdomsutvalgets leder.
 5. Utvalget må bestå av medlemmer av begge kjønn, med et minimumsantall på 2 fra hvert kjønn, og i størst mulig grad presentere mangfoldet i samfunnet. Medlemmene bør ha gjennomført Lederkurs for ungdom eller andre relevante kurs. Medlemmene får tilbud om og oppfordres til å delta på relevante kurs som idrettskretsen arrangerer.
 6. Utvalget skal velge en nestleder, og etter behov oppnevne andre relevante roller/ansvarsområder.

 1. Ungdomsutvalgets møteform og omfang avklares av utvalget selv etter at utvalget for perioden er satt. Ungdomsutvalget utarbeider egen møteplan, som inngår som en del av utvalgets handlingsplan. Idrettskretsens styre og/eller administrasjon kan innkalle Ungdomsutvalget til møter dersom dette er nødvendig.
 2. Reiseutgifter til møtene dekkes etter reiseregning m/bilag eller kmgodtgjørelse i tråd med statens satser. Ved bruk av bil, skal flere medlemmer reise sammen der det er mulig.

 1. Idrettskretsens rådgiver ungdom fra administrasjonen skal fungere som sekretariat for Ungdomsutvalget, deltar på alle møter og bistår Ungdomsutvalget i sitt arbeid.
 2. Medlemmer av Ungdomsutvalget kan møte på styremøter i saker som er aktuelle for utvalget og dets arbeidsoppgaver. Medlemmer fra utvalget kan f.eks. innlede i diskusjonssaker.

 1. Idrettskretsens rådgiver Ungdom skal fungere som sekretær og er ansvarlig for at det sendes ut referat etter hvert møte i Ungdomsutvalget. Referat fra møtene sendes styreleder og organisasjonssjef.
 2. Ungdomsutvalget skal årlig utføre en selvevaluering av sitt arbeid og mandat, hvor resultatet oversendes idrettskretsens styre.
 3. Ungdomsutvalgets oppgaver og utførte aktiviteter gjennom året skal bli gjort rede for i idrettskretsens årsrapport.

Julian Femtehjell Markussen
Theodor Venstad Pihlmann
Eirin Wold Alternes
Else Marie Fjeld
Odin Sjøtun