Parautvalg

Anita Hokholt Engh
Anita Hokholt Engh
Leder av parautvalget

Styret har besluttet å opprette et utvalg kalt Viken idrettskrets Paraidrettsutvalg, forkortet Viken IK PIU.

Utvalget er idrettskretsens idrettspolitiske organ overfor paraidrett, og skal belyse idrettens samfunnsutviklerrolle på regionalt- og kommunalt nivå. Utvalget skal bidra til å løfte paraidretten slik at alle som ønsker å drive idrett skal kunne få muligheten til det.

 • Paraidrettsutvalgets medlemmer velges/oppnevnes av kretsstyret.
 • Utvalgsmedlemmene bør bestå av representanter med geografisk spredning.

Paraidrettsutvalget skal bestå av:

 1. Minst ett medlem fra kretsstyret (utvalgsleder)
 2. Teamleder fra tilhørende team i administrasjonen
 3. Representant fra VIKs kurslærere innen paraidrett
 4. Offentlig tilknyttet fagperson innen fagfeltet
 5. 1-2 medlemmer tett tilknyttet aktive eller pottensielle utøvere
 • Utvalget må bestå av medlemmer av begge kjønn ihht. gjeldende lovnorm.
 • Medlemmene bør ha en særskilt interesse og kunnskap om paraidrett.

Utvalgets handlingsrom ligger innenfor de til enhver tid ting- og styrevedtatte planer for virksomheten. Para står for og representerer det å stå likestilt/sidestilt med all annen idrett. Av den grunn skal paraidrettsutvalget samarbeide med de utvalg som trengs for å løse tiltak i handlingsplanen.

Eksempler på politiske tiltak utvalget involveres i:

 • Paraidrettsutvalget er den politiske påvirkningskraften rettet inn mot paraidrett i samarbeid med kretsstyret.
 • Være pådriver for å synliggjøre VIKs rolle innen para ut mot kommuner og interesseorganisasjoner.
 • Jobbe idrettspolitisk på lokalt, kommunalt og regionalt plan innenfor paraidrett.

 • Utvalgsleder og medlemmer kommuniserer eksternt i henhold til VIKs
  kommunikasjonsstrategi og vedtak i styret.
 • Det er opprettet en Microsoft Teamsgruppe «paraidrettsutvalget» under kanalen IK30.invitasjoner som benyttes til kommunikasjon innad i utvalget. Kommunikasjon utenom Teamsgruppe går via team-/utvalgsleder.

 • Det gjennomføres to fysiske møter i året. Et møte per halvår.
 • Det gjennomføres digitalt møte ca. en gang per mnd.
 • Utvalgsleder og/eller teamleder kan kalle inn utvalget til møte om det er nødvendig ut over dette.

 • Representant fra administrasjonen fungerer som utvalgets sekretær når annet ikke er avtalt.
 • Møteagenda/referat ligger i Wiki under utvalgets kanal.

Reiseutgifter til møtene dekkes etter reiseregning etter statens satser.

Jørgen Støttum

Isabel Bergerseter

Cathrine Bergan

Hilde Solgaard

Brenda Garbin

Adrian Oleson

Alexandra Hastings (adm.) permisjon ut 2021
Sigurd Roestad (adm.) vikar ut 2021