Parautvalg

Anita Hokholt Engh
Anita Hokholt Engh
Leder av parautvalget

Styret har besluttet å opprette et utvalg kalt Viken idrettskrets Paraidrettsutvalg, forkortet Viken IK PIU.

· Påvirke idrettens rammevilkår på området paraidrett

 • Paraidrettsutvalgets medlemmer velges/oppnevnes av kretsstyret.
 • Utvalgsmedlemmene bør bestå av representanter med geografisk spredning.

Paraidrettsutvalget skal bestå av:

 1. Minst ett medlem fra kretsstyret (utvalgsleder)
 2. Teamleder fra tilhørende team i administrasjonen
 3. Representant fra VIKs kurslærere innen paraidrett
 4. Offentlig tilknyttet fagperson innen fagfeltet
 5. 1-2 medlemmer tett tilknyttet aktive eller pottensielle utøvere
 • Utvalget må bestå av medlemmer av begge kjønn ihht. gjeldende lovnorm.
 • Medlemmene bør ha en særskilt interesse og kunnskap om paraidrett.

· Plan- og utviklingsarbeid innenfor paraidret

· Rådgivning i paraidrettspolitiske saker, som en del av det overordnede idrettspolitisk arbeide i VIK

 • Utvalgsleder og medlemmer kommuniserer eksternt i henhold til VIKs
  kommunikasjonsstrategi og vedtak i styret.
 • Det er opprettet en Microsoft Teamsgruppe «paraidrettsutvalget» under kanalen IK30.invitasjoner som benyttes til kommunikasjon innad i utvalget. Kommunikasjon utenom Teamsgruppe går via team-/utvalgsleder.

 • Det gjennomføres to fysiske møter i året. Et møte per halvår.
 • Det gjennomføres digitalt møte ca. en gang per mnd.
 • Utvalgsleder og/eller teamleder kan kalle inn utvalget til møte om det er nødvendig ut over dette.

 • Representant fra administrasjonen fungerer som utvalgets sekretær når annet ikke er avtalt.
 • Møteagenda/referat ligger i Wiki under utvalgets kanal.

· Utarbeide årsplan for det paraidrettspolitiske arbeidet, basert på idrettskretsens overordnede idrettspolitikk

· Uttale seg om paraidrett på et politisk nivå

· Utarbeide og vedlikeholde presentasjonsmateriell for bruk i politisk påvirkningsarbeid

· Være delaktig i utvikling og avholdelse av seminarer, samlinger og andre relevante møteplasser hvor paraidrett er tema

· Delta på politiske møter for drøfting av status og planer innenfor området paraidrett

Reiseutgifter til møtene dekkes etter reiseregning etter statens satser.

Lisbeth Coste

Turid Williksen

Alexandra Hastings (adm.)