Folkehelseutvalg

Hilde Stokke
Hilde Stokke
Leder av folkehelseutvalget

(jfr. NIFs innspill til Idrettsmeldingen 2020): 

 1. Flere i aktivitet innenfor norsk idrett.  
 2. Påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn.  
 3. Idretten som bidragsyter til fysisk aktivitet utover egen organisasjon 

Folkehelseforumet ledes av et utvalg bestående av: Leder og 4 medlemmer. 

 • Utvalget oppnevnes av styret i Viken IK.  
 • Utvalget skal være et operativt arbeidsorgan og kan gjøre vedtak saker som angår folkehelsearbeid uten vesentlig økonomisk eller prinsipiell betydning. 
 • Utvalget inviterer ressurspersoner til dialogmøter. Hensikten er blant annet å utveksle erfaringer.  

Folkehelseutvalget rapporterer til styret. 

De til enhver tid gjeldene regler for utvalg i VIK – er førende 

Aktuelle personer i:  

 • Viken Fylkeskommune; politisk og administrativt. 
 • Ressurspersoner i kommunene som er folkehelsekoordinatorer o.l.  
 • Personer fra idrettsråd som er involvert i folkehelse-prosjekter Viken IK er involvert i.  
 • Personer fra idrettslag som er involvert i div. folkehelseprosjekt. 
 • Personer fra andre organisasjoner som jobber med folkehelse 

Ved behov; etableres tidsbegrensete prosjektgrupper med spesialkompetanse for å sikre best mulig kvalitet i gjennomføringen. 

 • Være et bindeledd mellom det frivillige og det offentlige eks. idrettslaget – skolen – kommunen/fylkeskommunen, for å få inn mer aktivitet for alle og for mer aktive lokalsamfunn. Samarbeid mellom ulike aktører er en forutsetning for å kunne skape fysisk aktive samfunn.
   
   
 • Synliggjøre at idrettslag tar et viktig samfunnsbidrag for å fremme god folkehelse, og arbeide for at det offentlige bidrar med nødvendig finansiering.
    
   
 • Tilrettelegge for frivillighet ved å jobbe for økonomi til ansatte i idrettslagene.  

 • Videreføre og utvide prosjekter og tiltak i regi av idrettslaget som fremmer god helse og utjevner sosiale helseforskjeller i fylket.  

 • Motivere idrettslag til å ta initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn og unges trygge og aktive oppvekst.  

 • Sikre bærekraft i satsninger knyttet til folkehelsesamarbeid gjennom avtaler og en forutsigbar økonomi.   

 • Vise hvordan idrettslaget kan være en viktig samarbeidspartner til skolen for innføring av én time daglig fysisk aktivitet i skolehverdagen.
    
 • Gjøre det enklere for idrettslag for å sette i gang tiltak med målsetning; «idrettsglede for alle», uansett økonomi, kultur, funksjonsnedsettelse, kjønn, alder eller legning.  

 • Synliggjøre hvordan smidige ordninger i kommunene sikrer at barn som ikke har råd til å delta i idretten, får anledning til det.  

 • Tilby økt skolering av trenere og ledere i idrettslagene. Gode rollemodeller gir trygghet for barn og unge, og er en stor samfunnsgevinst. 
   
 • Legge til rette for å utdanne unge aktivitetsledere som benyttes på skoler og i idrettslag. Dette gir økt kompetanse for den enkelte og styrker ungdommens rolle i lokalsamfunnet.  

 • Legge til rette for økt kunnskap om og tiltak mot seksuell trakassering på idrettens område. 
   
 • Motivere ungdom til å starte opp selvstyrte treningsgrupper med variert treningstilbud i idrettslaget.  

 • Være en pådriver for at flere voksne og eldre skal få et aktivitetstilbud gjennom idrettslagene. 

Turid Williksen 
Roar Bogerud
 
Øyvind Thorsen (adm.)