Anleggsutvalg

Pål Thomassen
Pål Thomassen
Leder av anleggsutvalget

 • Plan-og utviklingsarbeid innen anlegg og anleggspolitikk overforvåre forvaltningsnivåer –fylke og kommune, i kommune i samarbeid med IR.
 • Rådgivning i anleggsfaglige sakerknyttet til politisk påvirkningsarbeidi Viken.
 • Rådgivning i anleggsprosjekterings-og byggesakermed spesielt fokus på arealsikring og optimal bruk av spillemiddelordningen.
 • Kompetanseheving i anleggsspørsmåli egen organisasjon og underlagte ledd.

 • Regionalisere NIFs anleggsstrategi «Idretten skal –anlegg»i Viken, herunder arbeide tett sammen med særidretteneog idrettsrådene.
 • Øke anleggsdekningen for flest mulig anleggstyper i Viken.
 • Sørge for at det utvikles, planlegges, bygges og drives anlegg i henhold til norsk idretts beste og basert på handlingsplaner bygd på vedtak i norsk idrett.
 • Sørge for at Viken IK oppfattes som en faginstans i anleggspolitiske spørsmål i vårt område. Det gjelder alle utbyggere og eiere på våre forvaltningsnivåer –fylke og kommune.
 • Være innovativ og i forkant når anlegg skal utvikles.
 • Sammen med særidretter og aktuelle idrettsråd utarbeide en plan for nye regionale og interkommunale anlegg i Viken som fremlegges til behandling i styret i Viken IK. Planen er tenkt brukt overforalle relevante interessenter,og spesifikt overfor Viken FK,for å få etablert en ordning for fylkeskommunal delfinansiering av denne typen anlegg.
 • Øke anleggskompetansen i egen organisasjon og i flest mulig IR.

 • Sørge for at Viken IK har knyttet til seg nødvendig kompetanse til å kunne nå målene.
 • Utarbeide en plan for arbeidet og fremlegge denne for godkjenning i styret i Viken IK.
 • I anleggsarbeidet samarbeide tett med Viken FK på alle relevante områder.
 • Være pådriver og rådgiver i anleggsprosjekter på nasjonalanleggsnivå, regionalt/interkommunalt nivå og i kommunene. For det sistnevnte skal hovedfokus være rettet mot skoleanlegg.
 • Væreet synlig kontaktorgan som tilbyr anleggstekniskog anleggspolitiskkompetanse til underlagte organer, eiere og brukere av anlegg.
 • Utarbeide og vedlikeholde presentasjonsmateriell for bruk i politisk påvirkningsarbeid overfor våre forvaltningsnivåer.
 • I samarbeid med administrasjonen i Viken FK etablere kurs-og treningsmateriell og -program for kompetanseheving av underlagte organer.
 • Avholde et årlig anleggsmøte med politikere/administrasjonen i Viken FKfor drøfting av status og nye planerog for påvirkning av idrettens rammevilkår når det gjelder anlegg.
 • Arbeide forat Viken fylkeskommune, og kommuner i Viken,i sin planlegging av skolebygg/idrettsanlegg også tar med idrettens behov.
 • Arbeide for at Viken fylkeskommune prioriterer spillemidler til anlegg, der anleggsbehovet totalt sett er størstnår det gjelder anleggsdekning pr. innbygger.

Øvrige medlemmer
Jon Syversen  
Hilde Stokke 
Per Rune Eknes 
Kjell Arne Hermansen 
Anne Groseth 
Steinar Håkonsen 
André Hansen (adm.)