Istock

Viken idrettskrets ønsker en leken idrett!

Idrettskretsen har levert sitt innspill til «Idretten vil». Noe av det viktigste er at norsk idrett møter fremtiden med mer lekenhet og større fokus på aktivitetsglede. Samarbeid internt i idretten er også avgjørende om vi skal lykkes.

Les vårt innspill til Idretten vil.

Større fokus på aktivitetsglede i visjonen
Viken idrettskrets foreslår at idrettsgleden inneholder enda mer glede, og at det blir en tydeligere kobling mellom visjonen om de overordnede målene, gjennom aktivitetsglede (Livslang idrett), prestasjonsglede (Flere store prestasjoner) og frivillighetsglede (Verdens beste idrettsorganisasjon).

Vi ønsker å få din mening. Gi oss tilbakemelding!


Idrettskretsens forslag til ny visjon for norsk idrett lyder:

"Idrettsglede for alle!
Drømmen er at alle deltar, har det gøy og finner en plass i idrettsorganisasjonen. I idretten finnes det glede i mange former. Enkelte finner glede ved å konkurrere på høyere prestasjonsnivå. Andre opplever glede ved å mestre eller å være i aktivitet. De fleste opplever i tillegg glede ved å bidra i organisasjonen. Idrettsglede består derfor av aktivitetsglede, prestasjonsglede og frivillighetsglede."

Verdens beste idrettsorganisasjon som nytt overordnet mål
I forrige langtidsplan for norsk idrett var det to overordnede mål – Livslang idrett og Flere store prestasjoner. Idrettskretsen mener vi i tillegg må ha et mål som gjelder selve organisasjonen. Vi må trene den også, og måten vi samarbeider i norsk idrett. Der ligger det etter vårt skjønn et uutnyttet potensial. Samarbeid er viktig. Det er også derfor idrettskretsen mener at virksomhetsideen til norsk idrett bør være Sammen om mangfoldig idrett. Hvis idretten er en god samarbeidsaktør vil den være en positiv bidragsyter til samfunnet for øvrig, men ikke minst til felleskapet i norsk idrett.

"Verdens beste idrettsorganisasjon klarer vi kun å være hvis vi benytter det samlede potensialet i hele organisasjonen. Vi blir best når vi er en idrettsbevegelse hvor alle vil delta og bidra for å skape idrettsglede for alle. Samarbeid er en nøkkel. Samtidig må vi hele tiden sikte på å gjøre det enklere for idrettslag å organisere aktiviteten sin. Norges idrettsforbund er en viktig premissgiver for et bærekraftig samfunn. Å være verdens beste idrettsorganisasjon er derfor å være utviklingsorientert og arbeide for å forsterke de positive effektene og minimere de negative effektene på samfunn og miljø. Slik vil norsk idrett være relevant for utøvere og andre medlemmer i dag – og for fremtidige generasjoner. Verdens beste idrettsorganisasjon leverer attraktive tilbud, som resulterer i at alle har lyst til å være med. Både som aktiv og som frivillig. Frivillighetsglede må være til stede hvis vi skal klare å skape verdens beste idrettsorganisasjon."

Hva mener du om vårt forslag?
Idrettskretsen oppsummerte de viktigste og mest retningsgivende delene av Idretten vil. Hva mener du om denne oppsummeringen?

"Idrettsglede for alle oppstår når vi er sammen om å skape en mangfoldig idrett. Vi mener at norsk idrett er på sitt beste når den initierer Livslang idrettsaktivitet med Flere store prestasjoner i Verdens beste idrettsorganisasjon!

Vi tror at dette skjer når vi har Gode idrettslag med Variert idrettstilbud, som gir Like muligheter i Fremtidsrettede idrettsanlegg. Dette er også et grunnlag for Bedre toppidrett. Norsk idrett skal kjennetegnes av verdiene fellesskap, mestring, leken og ærlig."

Slik ser hoveddelene av idrettskretsens forslag til ny Idretten vil ut.

Visjon: Idrettsglede for alle.

Virksomhetsidé: Sammen om mangfoldig idrett.

Overordnede mål: Livslang idrettsaktivitet, Flere store prestasjoner, Verdens beste idrettsorganisasjon.

Innsatsområder: Gode idrettslag, Varierte idrettstilbud, Like muligheter, Fremtidsrettede idrettsanlegg, Bedre toppidrett.

Verdier: Fellesskap, Mestring, Leken, Ærlig.

Vi ønsker å få din mening. Gi oss tilbakemelding!