Idrettskretsen anbefaler at idrettslag benytter juridisk ekspertise for vurderingen av om det skal være en fast eller midlertidig stilling.
Idrettskretsen anbefaler at idrettslag benytter juridisk ekspertise for vurderingen av om det skal være en fast eller midlertidig stilling.

Særskilt adgang til midlertidig ansettelse innen idretten

Ved ansettelser i idretten skal idrettslag følge de alminnelige regler i arbeidsmiljøloven.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, men idretten har en særskilt adgang til midlertidige ansettelser etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav e, som lyder slik:

«Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.»

Dette ble begrunnet i forarbeidene ved at det «i idretten var et særlig behov for å kunne bruke tidsbegrensede tilsettinger, som følge av et særlig krav til fornyelse og kreativitet.» Det betyr at idrettslag kan inngå tidsbegrensede arbeidsavtaler for nevnte gruppe og at arbeidsforholdet avsluttes ved utløpet av kontraktsperioden uten krav til oppsigelse.

I tillegg gjelder det ingen tidsbegrensning for slike midlertidige ansettelser i idretten. Kort forklart vil en arbeidstaker som sammenhengende har vært ansatt i hhv. tre eller fire år normalt anses som fast ansatt, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (6), men denne regelen gjelder altså ikke for midlertidig ansatte i idretten.

Hvilke type stillinger er omfattet?

Ansettelsen må gjelde «idrettsutøver, idrettstrener, dommer eller andre ledere» og det må gjelde stillinger med behov for «kreativitet og fornyelse». I tillegg må det kunne sies at bestemmelsen er ment å omfatte stillinger av forbigående karakter. Det går derfor en nedre grense for hvilke stillinger som omfattes av regelen og det må foretas en konkret vurdering for hver enkelt ansettelse om den kan gjøres midlertidig. Eksempelvis kan det være vanskelig å avgjøre hvilke lederstillinger som faller innenfor bestemmelsen, og rene administrative lederstillinger som idrettslag til enhver tid har og hvor behovet for kreativitet og fornyelse ikke er like fremtredende faller normalt utenfor bestemmelsen. Slike stillinger kan heller ikke sies å være av forbigående karakter.

Idrettskretsen anbefaler at idrettslag benytter juridisk ekspertise for vurderingen av om det skal være en fast eller midlertidig stilling.