Bilde av penger og idrett

Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten

Norges idrettsforbund mottok våren 2023 125 millioner til fordeling i idrettslag til arbeid for inkludering av barn og ungdom i idretten.

115 millioner kroner er fordelt mellom kommunene basert på antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt (SSB tall). Kommunene som er valgt ut har minst 200 barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt. 103 idrettsråd har fordelt midler til idrettslag i sine kommuner. De resterende 10 millioner kronene ble fordelt mellom fylkene til kommuner som faller utenfor den ordinære fordelingen.  

I Viken idrettskrets fikk 28 idrettsråd midler direkte til fordeling. Idrettskretsen fikk 1.086.793 kroner til fordeling på idrettslagene i de 23 øvrige idrettsrådene. Styret i VIK behandlet saken i styremøte 13. juni og vedtok fordelingskriterier. Som første punkt ble det vedtatt at dette skulle delegeres til det enkelte idrettsråd. Dersom idrettsrådet ikke hadde kapasitet til å gjøre dette innen 15.8.23, så ville Viken idrettskrets foreta fordelingen. 
 
Alle midlene er nå fordelt og ligger til utbetaling til idrettslagene. 
 
Fordelingen ble slik:

Idrettsråd 

Kroner 

Aremark 

9656 

Flesberg 

62798 

Flå 

50586 

Gjerdrum 

44866 

Gol 

51215 

Hemsedal 

17166 

Hol 

44505 

Hole 

23594 

Hurdal 

47792 

Hvaler 

17205 

Jevnaker 

107971 

Krødsherad 

21389 

Lunner 

70298 

Marker 

32723 

Nesbyen 

26364 

Nore og Uvdal 

35317 

Rakkestad 

123937 

Rollag 

17117 

Råde 

70825 

Sigdal 

57184 

Skiptvet 

49216 

Våler 

28602 

Ål 

76467 

Her er de vedtatte kriteriene fra styret i VIK;  
 
1. Fordelingen baseres på samlet modell med vekting i tråd med KUDs modell (nedenfor)

2. Idrettsrådet fordeler midlene i sin kommune, nedenstående er forslag til modell for praktisk gjennomføring, samt modell for fordeling der hvor idrettsrådet ikke har kapasitet til å foreta fordelingen.

3. Idrettslag kan ikke gis beløp under 1 000 kroner. Et idrettslag må enten få 0 eller fra 1 000 kroner og mer (krav fra NIF).

4. Alle idrettslag med medlemmer i målgruppen (barn og ungdom 6-19 år) tilgodeses

5. Allianseidrettslag holdes utenfor dersom all aktivitet foregår i klubber tilknyttet alliansen

6. Midlene fordeles med 5 000 kr i grunntilskudd per IL *

7. Resten av midlene fordeles etter % av barn og unge (6-19) i det enkelte IL innenfor den enkelte kommune. VIK bidrar med medlemstall til det enkelte IR. Dette sendes ut separat.

8. Dersom totalbeløpet er for lite til å ha 5 000 kr som grunntilskudd, settes grunnbeløpet til 30% av totalbeløpet i kommunen (minimum 1 000 kr).

9. Idrettsrådene oversender fordelingen til VIK som formidler videre til NIF i tråd med den prosessen som NIF har vedtatt. Fordelingen skal foretas i sin helhet før idrettslagene får overført tildelte midler.

*Begrunnelsen for å ha 5 000 kroner som hovedregel for grunntilskudd er at det bør være et visst nivå for å kunne ha mulighet til å faktisk gjøre noe konkret for å åpne opp for å inkludere unge som i dag ikke er medlem. Målgruppen er ikke kun de som i dag er medlemmer.