Illustrasjonsbilde: en gutt som sitter på fotballbanen og er litt lei seg

Vikenidretten påføres drøyt 14 millioner i ekstra kostnad – fordi kommunene sover

Idretten i Viken vil bruke omtrent 31 millioner i år på å betale ned renter på lån for å bygge anlegg som sikrer en litt bedre folkehelse. Hvis kommunene gir garanti for lån i Kommunalbanken og forskutterer utbetaling av spillemiddel fra staten, kunne denne kostnaden ha vært drøyt 14 millioner lavere.

Viken idrettskrets har gått igjennom spillemiddelfordelingen for i år, og funnet ut at kommunene gir idrettslag dårligere kår enn nødvendig. Idretten i Viken påføres i overkant av 14 millioner ekstra i unødige rentekostnader.  

–I Norge har vi relativt gode vilkår for å bygge og realisere idrettsanlegg, men det er noen forbedringspunkter vi ønsker å få til. Et viktig punkt er å få lavere kostnader for finansiering av nye anlegg. Vi ser at kostnadene er unødig store, og at løsningen er overraskende enkel, sier styreleder Roar Bogerud. 

Økonomiske barrierer i idretten – anlegg er kostnadsdrivere 

Kostnadene i idretten blir med jevne mellomrom diskutert. En av de nyeste undersøkelsene har Oslo Economics gjennomført. Der har en undersøkt hva det koster å delta i idretten. Konklusjonen peker på at for høye kostnader er en barriere for deltakelse, samtidig som det også finnes andre årsaker til at en slutter. Et spørsmål er hvorfor det koster så mye. Kamper, trenere og utstyr er tre kostnadsdrivere som ofte blir nevnt. Kostnaden for å bygge og vedlikeholde anlegg vil kanskje bli sett på i fremtidige undersøkelser.  

Fra gammelt av pleier en å si at spillemidlene skal dekke en tredel av kostnaden for å bygge anlegg. En tredel skal kommunen betale, og den siste tredelen skal idrettslaget bidra med i dugnad. Dette var fra den tiden da idrettslaget kunne bidra med dugnad ved byggingen. Nå er det reelt sett ikke mulig, eller lov å bygge anlegg på dugnad. Idrettslaget har dermed blitt en av tre finansielle partnere for å realisere idrettsanlegg.  

Det skaper naturlig nok flere utfordringer for idrettslagene. En er åpenbar, idrettslaget må ta opp et lån i banken for å bygge anlegget. Hvis en i tillegg ønsker å starte opp før en har fått utbetalt spillemidler, må en i tillegg ta opp ytterligere et lån inntil en får utbetalt spillemidlene. Disse to lånene skaper store kostnader for idrettslaget. Idrettskretsen kan med en ny undersøkelse vise at dette påfører idretten i Viken en ekstra kostnad på 31 millioner. (Se tabell 1.). 

Ligger løsningen hos kommunen? 

Idrettskretsen har lenge vært en pådriver for at kommunene skal forskuttere spillemidler til de idrettslag som må mellomfinansiere. Kommunen har nemlig tilgang til relativt sett billigere lån enn markedslån. De kan henvende seg til Kommunalbanken. Der er renten omtrent tre prosent lavere enn hva en kommersiell bank kan tilby. For at dette skal være mulig for idretten må kommunen stille som garantist for lånet.  

– Det er klart at slike løsninger lett kan oppleves tekniske, men de er i bunn og grunn svært enkle. Alle kommuner har anledning til å ta opp lån i Kommunalbanken. Dette er lån som alltid har lavere rente enn markedet. Det koster ikke kommunene noe mer, og når idretten får lavere kostnader er det enklere for idretten å tilby billigere aktiviteter – til gavn for alle medlemmer, forklarer Roar Bogerud. 

Ventetiden hvor en må mellomfinansiere anleggsbyggingen pleier ofte bli kalt «etterslep». Hvor langt etterslepet er varierer mellom 3 - 4 år. Det er den økonomiske kostnaden for idrettslagene, som oppstår på grunn av denne ventetiden, kommunene kan bidra til å minimere. Roar Bogerud mener at det burde være en enkel sak for kommunene å møte idretten i denne saken. Samtidig avslutter han med å fortelle om idrettens virkelige store utfordring innenfor anlegg. 

– Den største utfordringen, når det gjelder anlegg, at det er for få anlegg der hvor folk bor. For alle i Norge, men spesielt i Viken og Oslo, har ikke samme mulighet til å delta i idretten. Det er for store anleggsforskjeller i landet vårt. Mange snakker om etterslepet for anlegg. Det er et ord en kan bruke for de som venter på utbetaling av spillemidler. Det er en stor kostnad for idretten. Men det verste er de som ikke har råd til egenandelen og derfor ikke søker spillemidler eller selvfølgelig ikke bygger anlegg i det hele tatt, sier Roar Bogerud. 

 

Viken idrettskrets har tatt frem en skjønnsmessig vurdering av anleggskostnadene for å bygge anlegg. Vurderinger har følgende forutsetninger: Et lån i kommersiell bank har 4 % rente. Lån i Kommunalbanken har en rente på 1%. Det kan finnes lokale forskjeller.  

Tabell 1. viser kun idrettslagenes kostnader i respektive kommune, ikke besparelsen.  

Tabell 2 viser idrettens besparelser per kommune. Beløpene og mulige besparelser er hentet fra spillemiddelsøknaden for 2021. 

Besparelsen oppstår i det kommunene inngår avtale om forskuttering av spillemidler og når kommunen kan bidra med å være garantist for lån i Kommunalbanken. For 2022 vil besparelsen være omtrent 14,5 millioner.  

 

Tabell 1: Vikenidrettens byggekostnader 2022.  

Kommune 

Renter mellomfinansiering  

Renter lån 

Asker 

                          -   

        4 032 392 

Aurskog Høland 

                          -   

           156 865 

Bærum 

                          -   

        4 096 196 

Drammen 

                          -   

        2 055 559 

Eidsvoll 

                          -   

           154 209 

Flå 

                          -   

              69 967 

Fredrikstad 

                          -   

           199 671 

Gjerdrum 

                  4 280 

              57 690 

Gol 

             137 400 

           420 958 

Halden 

             540 000 

           638 678 

Hol 

                60 000 

              45 275 

Hole 

                60 000 

           389 813 

Indre Østfold 

             195 760 

        1 868 180 

Jevnaker 

                          -   

              24 812 

Kongsberg 

                  7 360 

           163 749 

Lier 

                          -   

           499 831 

Lillestrøm 

                          -   

              73 462 

Lunner 

                          -   

           902 229 

Modum 

             108 000 

           104 772 

Moss 

             449 880 

        1 618 256 

Nannestad 

                          -   

              84 679 

Nes 

                42 240 

           208 899 

NESBYEN 

                12 000 

              38 831 

Nittedal 

                          -   

        1 905 659 

Nordre Follo 

                  8 000 

              11 884 

Nore Og Uvdal 

                          -   

              16 804 

Rakkestad 

                          -   

              68 923 

Ringerike 

             278 040 

           624 298 

Rollag 

                40 000 

           234 989 

Rælingen 

             144 000 

        1 138 870 

Råde 

                  4 400 

              13 250 

Sarpsborg 

             495 160 

        1 864 741 

Sigdal 

                98 120 

           341 748 

Ullensaker 

                          -   

              20 275 

Vestby 

                39 360 

              29 380 

Øvre Eiker 

                          -   

        3 480 799 

Ål 

                          -   

           111 720 

 Total kostnad for idretten 

          2 724 000 

     27 768 314 

 

 

 

Tabell 2: Mulige besparelser for idretten per kommune. 

 

Mulige besparelser 

Idrettslag 

Renter spm 

Renter lån 

Sum renter 

Bærum 

                    -    

     3 072 147  

     3 072 147  

Drammen 

                    -    

     1 541 669  

     1 541 669  

Fredrikstad 

                    -    

         149 753  

         149 753  

Gjerdrum 

             4 280  

           43 268  

           47 548  

Gol 

         137 400  

         315 719  

         453 119  

Halden 

         540 000  

                    -    

         540 000  

Hol 

           60 000  

                    -    

           60 000  

Hole 

           60 000  

         292 359  

         352 359  

Indre Østfold 

         195 760  

     1 401 135  

     1 596 895  

Jevnaker 

                    -    

           18 609  

           18 609  

Kongsberg 

             7 360  

         122 812  

         130 172  

Lier 

                    -    

         374 873  

         374 873  

Lunner 

                    -    

         676 672  

         676 672  

Modum 

         108 000  

                    -    

         108 000  

Moss 

         449 880  

     1 213 692  

     1 663 572  

Nes 

           42 240  

                    -    

           42 240  

NESBYEN 

           12 000  

           29 123  

           41 123  

Nittedal 

                    -    

     1 429 244  

     1 429 244  

Nordre Follo 

             8 000  

                    -    

             8 000  

Rakkestad 

                    -    

           51 693  

           51 693  

Ringerike 

         278 040  

                    -    

         278 040  

Rollag 

           40 000  

         176 242  

         216 242  

Rælingen 

         144 000  

         854 153  

         998 153  

Råde 

             4 400  

             9 938  

           14 338  

Sarpsborg 

         495 160  

     1 398 556  

     1 893 716  

Sigdal 

           98 120  

         256 311  

         354 431  

Vestby 

           39 360  

                    -    

           39 360  

Øvre Eiker 

                    -    

     2 610 599  

     2 610 599  

  

     2 724 000  

   11 729 748  

   14 453 748