Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. mars 2022.
Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. mars 2022.

Tilskuddsordning til frivillige lag og organisasjoner som følge av covid -19

Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen fram til og med juni 2022. For å komme raskt i gang med ordningene legges det opp til to søknadsperioder. Husk å søke!

Formålet med denne ordningen er å stimulere til gjennomføring av aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. mars 2022. Dere kan søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten i nevnte periode ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter.

Med virkning fra 2. februar ble det innført flere lettelser i de nasjonale restriksjonene, samtidig som det ble signalisert at de siste nasjonale restriksjonene ville bli opphevet innen to uker. De siste restriksjonene knyttet til arrangementer og aktiviteter ble opphevet med virkning fra 12. februar.

Følgende gjelder

Vilkåret om at avlysing eller nedskalering må ha skjedd som følge av råd eller pålegg gitt av myndighetene blir vurdert som oppfylt ut hele februar 2022, dersom beslutning om nedskalering eller avlysing ble tatt før smittevernrestriksjonene som rammet arrangementet eller aktiviteten ble opphevet.

Så lenge det ikke kommer nye nasjonale restriksjoner er det bare følgende som kan gi grunnlag for tilskudd for arrangement/aktivitet i perioden 1. mars – 31. mars:

 • Dersom det er lokale restriksjoner på arrangementsstedet på det aktuelle tidspunktet.
 • Så lenge isolasjon av smittede opprettholdes som en anbefaling, vil avlysning/nedskalering av arrangement/aktivitet som følge av isolasjon av smittede utøvere, personell og lignende være støtteberettiget.

Søknadsfristen er 20. april 2022.

Om ordningen

Dere kan få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet for arrangement eller aktivitet som er avlyst, eller helt eller delvis gjennomført. Det kan mottas tilskudd til en aktivitet eller et arrangement en gang.

Les ofte stilte spørsmål og svar om ordningen.

Dette er en tillitsbasert ordning. Dersom dere er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden sendes.  Spørsmål og svar gir veiledning på en del konkrete problemstillinger.

Les forskriften her.

Se også ordningen for arrangører av publikumsarrangement av nasjonal verdi i idretten.

Det kan søkes om:

Merkostnader:

 • Dere kan søke om støtte til merkostnader til smitteverntilpassinger på grunn av covid- 19- restriksjoner, råd eller anbefalinger fra myndighetene. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr,  kostnader til ekstra renhold, leie av ekstra eller større lokaler eller behov for flere instruktører for å ivareta mindre grupper.  Har organisasjonen hatt merkostnader knyttet til andre aktørers arrangementer og aktiviteter så kan det også søkes om støtte til dette (deltakelse på bortekamper etc.).
 • Dere kan også søke om støtte til kostnader dere har hatt fordi dere har utviklet eller tilpasset aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene.  Dette kan for eksempel være digitalisering av eksisterende tilbud, nye aktiviteter som digitale turtilbud/digitale møteplasser, kompetanseheving hos instruktører og frivillige innenfor digitalisering og smittevern eller engangskostnader som er nødvendige for å omstille virksomheten.

Mindreinntekter fra arrangement:

 • Dere kan søke om tilskudd dersom dere har mindre faktiske arrangementsinntekter enn budsjettert med på grunn av covid-19.  Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  Dette gjelder både avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
 • Dersom dere har mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis gjennomført arrangement kan dere søke om dere har mindre i inntekter enn dere budsjetterte med.
 • Dere kan ikke søke om tilskudd for bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.

Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter: 

 • Spesifisert aktivitet er tilbud som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg.  Dere kan søke dersom dere hatt helt eller delvis stengt i perioden.
 • Dere kan søke om tilskudd til tapte publikumsinntekter eller utleieinntekter. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
 • Aktiviteter/arrangementer som er eller kan bli dekket av organisasjonens forsikringsordning, avtaler mv. eller offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen knyttet til covid-19-utbruddet.
 • Aktiviteter som fremmer medlemmenes privatøkonomiske interesser.
 • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom.

Organisasjoner som er under konkursbehandling, kan ikke søke i denne ordningen.