Norsk idrett står klar til å åpne dørene for ukrainske flyktninger som kommer til Norge. Foto: Eirik Førde
Norsk idrett står klar til å åpne dørene for ukrainske flyktninger som kommer til Norge. Foto: Eirik Førde

Idretten vil stille opp for Ukraina

Norsk idrett vil gjerne bidra til å gi ukrainske flyktninger som kommer til Norge tilbud om aktivitet.

Norges idrettsforbund får nå henvendelser fra mange organisasjonsledd med spørsmål om hvordan man best kan bidra i sitt lokalsamfunn. Noen er allerede i full gang, og vi oppfordrer alle idrettsråd om å kontakte egen kommune og idrettslag som kjenner til ankomne flyktninger om å ta kontakt og gi tilbud om deltagelse.

Norges idrettsforbund deltok 10. mars i et møte med Utlendingsdirektoratet (UDI) sammen med andre store frivillige organisasjoner.

UDI jobber nå med å opprette ca 30 nye akuttmottak i perioden 11-23 mars 2023. Kontrakter inngås nå og vi har i skrivende stund ikke oversikt over hvor dette er. De frivillige organisasjonene er bedt om å bli holdt løpende orientert om hvor mottak etableres slik at idrettens innsats blir målrettet og hensiktsmessig.

På akuttinnkvarteringene vil det være krav om en ansatt som skal koordinere fritidsaktiviteter og det frivillige tilbudet.

Det er foreløpig ikke bevilget økonomisk støtte til dette arbeidet, men vi antar at det vil komme om kort tid.

Det er viktig å presisere at det er krav om politiattest på lik linje med norsk idrett for øvrig. Norges idrettsforbund har stort fokus på at denne ordningen ikke må bli en utfordring i det viktige arbeidet som nå skal gjøres.

Det er en oppfordring fra myndighetene om at alle som kommer uorganisert til Norge oppsøker nasjonalt mottakssenter på Råde for registrering slik at man får et D-nummer og blir rullet inn i det norske systemet.

Norges idrettsforbund har sammen med NFF, som begge har intensjonsavtale med UDI, bedt om et møte med UDI hvor vi ønsker å diskutere følgende:

  • Løpende tilgang til lister over mottak
  • Støtteordninger til utstyr, transport, feltarbeidere, tolketjeneste og hvordan søknadsprosessen skal gjennomføres.
  • Avklaringer knyttet til avtaler med ulike mottak (akutt, transitt, og ordinære mottak).