Idrettslag som ønsker strømkompensasjon kan søke innen 15. mars.
Idrettslag som ønsker strømkompensasjon kan søke innen 15. mars.

Det kan nå søkes om kompensasjon for høye strøm- og fjernvarmekostnader

Kulturdepartementet har nå offentliggjort de detaljerte retningslinjene for idrettens strømkompensasjonsordning. Søknadsfristen er satt til 15. mars kl. 13.00.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har utarbeidet et søknadsskjema som alle skal benytte. Skjemaet og mer informasjon om ordningen ligger på tilsynets hjemmeside.

Det er ett unntak. Idrettslag som har hatt strøm- eller fjernvarmeutgifter i en annen kommune enn hjemkommunen må sende en separat søknad til kommunen hvor anlegget ligger. NIF anbefaler at disse idrettslagene tar kontakt med kommunen der anlegget ligger for å høre hvor søknaden skal sendes.

Idrettslag som har hatt strøm- eller fjernvarmeutgifter både i hjemkommunen og i en annen kommune må sende to søknader, en til hjemkommunen via søknadsskjemaet på Lotteritilsynets hjemmeside, og en eller flere separate søknader til de andre kommunene hvor en har hatt strøm- eller fjernvarmekostnader.

For å få til en rask utbetaling vil kompensasjonen beregnes basert på faktisk forbruk i desember og januar.

I retningslinjene heter det:
Kommunen skal fordele mottatt tilskuddsbeløp mellom godkjente søknader basert på oppgitt forbruk for desember og januar. Vi forutsetter at organisasjoner med strøm- eller fjernvarmeutgifter i desember og januar også har utgifter i februar–mars, men for å sikre rask utbetaling blir ikke søkerne bedt om å oppgi forbruk for disse månedene. Kommunen kan derfor bruke forbruket for januar som estimat for forbruk i februar og mars.

Der organisasjonene kan dokumentere at forventet strømforbruk for februar og mars er vesentlig høyere enn for januar, kan kommunen vurdere å legge annen dokumentasjon til grunn for beregning av forbruket for februar-mars.
Støttesatsen er tilskuddet en organisasjon får per kWt forbruk. Støttesatsen er en prosentandel (55 prosent i desember og 80 prosent i januar–mars) av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.
Gjennomsnittsprisen i desember var ca. 177 øre per kWt og i januar ca. 141 øre per kWt. For februar og mars brukes et estimat på månedlig gjennomsnittspris, satt til 117 øre per kWt for februar og 152 øre per kWt for mars.

Det gir følgende støttesatser for perioden:
Desember: 59 øre per kWt
Januar: 57 øre per kWt
Februar: 38 øre per kWt
Mars: 66 øre per kWt

For å beregne tilskuddet til den enkelte organisasjon må kommunen gange forbruket for desember med støttesatsen for desember og forbruket for januar med støttesatsene for januar–mars.

Eksempel: en organisasjon har oppgitt et forbruk på 9 000 kWt i desember og 8 000 kWt i januar. Utregningen av tilskuddet blir da:
Desember: 59 øre per kWt x 9 000 kWt = 5 310 kr
Januar: 57 øre per kWt x 8 000 kWt = 4 560 kr
Februar: 38 øre per kWt x 8 000 kWt = 3040 kr
Mars: 66 øre per kWt x 8 000 kWt = 5 280 kr
Totalt: 18 190 kr i tilskudd.

Norges idrettsforbund vil berømme Kulturdepartement for å ha utarbeidet en enkel, praktisk og god beregningsmåte for tilskuddene som sikrer en rask utbetaling til alle.

Informasjon om tilskuddsordning for frivillige organisasjoner.