ungdom i aktivitet.jpg

Vi satser på ungdom!

Ungdoms medvirkning er viktig for oss. Viken idrettskrets har etablert et ungdomsutvalg som skal være med på å løfte vikenidretten.

Vi definerer ungdom som ressurssterke. Idretten trenger fremoverlente og engasjerte idrettsungdom som kan medvirke på ulike områder. Ungdomsutvalget skal være synlige representanter og rollemodeller for idrettsungdom i Viken. Utvalget skal være de unges stemme i Viken idrettskrets.

Kontaktperson: 

Emilie-karlsen-nettsiden-612x345.jpg

Emilie Karoline Karlsen, emiliekaroline@gmail.com, Tlf. 41455180
Facebook side klikk her.

Medlemmer

 1. Ungdomsutvalgets medlemmer velges av kretsstyret. Medlemmene skal være idrettsengasjert ungdom tilknyttet idrettslag i Viken.
 2. Utvalgsmedlemmene bør bestå av minimum 2 medlemmer fra idrettslag i hvert av de tidligere idrettskretsene Buskerud, Østfold og Akershus.
 3. Ungdomsutvalget skal bestå av 6-9 medlemmer i alderen 15 til 26 år. Utvalgets medlemmer velges for ett (1.) år av gangen og følger skoleåret (for eksempel velges for 2020/2021).
 4. Én av de to unge representantene (u 26 år) som sitter i idrettskretsens styre (kretsstyret) skal oppnevnes som Ungdomsutvalgets leder.
 5. Utvalget må bestå av medlemmer av begge kjønn, med et minimumsantall på 2 fra hvert kjønn, og i størst mulig grad presentere mangfoldet i samfunnet. Medlemmene bør ha gjennomført Lederkurs for ungdom eller andre relevante kurs. Medlemmene får tilbud om og oppfordres til å delta på relevante kurs som idrettskretsen arrangerer.
 6. Utvalget skal velge en nestleder, og etter behov oppnevne andre relevante roller/ansvarsområder.

Ungdomsutvalgets oppgaver og ansvar

 1. Utvalget skal til enhver tid forholde seg til overordnet planverk for Viken idrettskrets.
 2. Det skal utarbeides en årlig handlingsplan for Ungdomsutvalgets arbeid.
 3. Medlemmene skal være synlige representanter og rollemodeller for idrettsungdom i Viken. Utvalget skal være de unges stemme i Viken idrettskrets.
 4. Utvalget kan fremme saker til idrettskretsens styremøter.
 5. Utvalget kan fremme innstilling av unge representanter til valgkomiteen.
 6. Utvalget skal etablere møteplasser og utvikle et nettverk for unge idrettsengasjerte i Viken idrettskrets. Dette innebærer blant annet en årlig Ungdomskonferanse.
 7. Bidra til å engasjere unge frivillige i IR, IL og SK.
 8. Bistå i oppstart av ungdomsutvalg i IR, IL og SK, samt følge opp nye og eksisterende ungdomsutvalg. F.eks. gjennom klubbesøk
 9. Delta på relevante samlinger/konferanser/etc. i regi av Norges idrettsforbund eller andre organisasjonsledd.

Kretsstyrets oppgaver og ansvar

 1. Å sørge for at det blir søkt om og satt av midler til Ungdomsutvalgets arbeid.
 2. Følge opp Ungdomsutvalgets arbeid i henhold til strategi og den årlige handlingsplanen.

Møtehyppighet

 1. Ungdomsutvalgets møteform og omfang avklares av utvalget selv etter at utvalget for perioden er satt. Ungdomsutvalget utarbeider egen møteplan, som inngår som en del av utvalgets handlingsplan. Idrettskretsens styre og/eller administrasjon kan innkalle Ungdomsutvalget til møter dersom dette er nødvendig.
 2. Reiseutgifter til møtene dekkes etter reiseregning m/bilag eller kmgodtgjørelse i tråd med statens satser. Ved bruk av bil, skal flere medlemmer reise sammen der det er mulig.

Møtedeltakelse

 1. Idrettskretsens rådgiver ungdom fra administrasjonen skal fungere som sekretariat for Ungdomsutvalget, deltar på alle møter og bistår Ungdomsutvalget i sitt arbeid.
 2. Medlemmer av Ungdomsutvalget kan møte på styremøter i saker som er aktuelle for utvalget og dets arbeidsoppgaver. Medlemmer fra utvalget kan f.eks. innlede i diskusjonssaker.

Rapportering og evaluering

 1. Idrettskretsens rådgiver Ungdom skal fungere som sekretær og er ansvarlig for at det sendes ut referat etter hvert møte i Ungdomsutvalget. Referat fra møtene sendes styreleder og organisasjonssjef.
 2. Ungdomsutvalget skal årlig utføre en selvevaluering av sitt arbeid og mandat, hvor resultatet oversendes idrettskretsens styre.
 3. Ungdomsutvalgets oppgaver og utførte aktiviteter gjennom året skal bli gjort rede for i idrettskretsens årsrapport.