Turid Williksen, 1. nestleder i Viken idrettskrets
Turid Williksen, 1. nestleder i Viken idrettskrets

Spillemiddelsøknaden 2021 - Høringssvar fra Viken idrettskrets

Bedre idrettslag, Livslang idrett og digitaliseringsløftet er i fokus når Viken idrettskrets deler sitt høringssvar til spillemiddelssøknaden 2021.

Under et innspillsmøte 24. september la Turid Williksen, 1. nestleder i Viken idrettskrets frem Viken idrettskrets sine innspill til spillemiddelsøknaden 2021. Det ble avholdt i alt seks innspillsmøter i slutten av september hvor idrettskretser og særforbund deltok.

Høringsdokumentet tar utgangspunkt i noen av målene i idrettens plandokumenter "Idretten Vil!" og "Idretten Skal!", med de fire hovedområdene Livslang idrett, Bedre idrettslag, Bedre toppidrett og Flere og bedre idrettsanlegg. Viken idrettskrets har vært så konkret som mulig ved å knyttet høringsinnspillet til disse målsetningene.

Idrettsrådene kjenner idrettslagene best

I spørsmålet om hvordan vi best kan styrke idrettslagene som demokratiske organisasjoner har Viken idrettskrets blant annet påpekt at kommunikasjonsveiene må være klare og forutsigbare. Idrettsråd må involveres i større grad og er vel så viktig i kontakten med grasrota. 

- Vi opplever at idrettsråd blir glemt i mange sammenhenger. Vi er opptatt av å inkludere våre 51 idrettsråd i alle sammenhenger, men også synliggjøre idrettsråd i større grad med sin rolle som det organisasjonsleddet som er nærmest de 1.484 idrettslagene vi har i Viken. Idrettsråd har en viktig rolle ved at de kjenner «sine» idrettslag best og vet hvilke behov og utfordringer de har, sier Turid Williksen.

Prosjektmidler til livslang idrett

- I tillegg til å forvalte spillemidlene på best mulig måte jobber vi i Viken idrettskrets aktivt for å søke prosjektmidler fra ulike kanaler (NIF/Kulturdepartmentet, fylkeskommunen og stiftelser) og kanalisere til idrettslag, slik at idrettslagene kan skape et enda bedre og bredere tilbud, herunder gode lavterskeltilbud, og bli en enda viktigere aktør i sitt nærmiljø. Som eksempel kan vi nevne tiltaket Aktive lokalsamfunn, som har vært en vellykket satsning i flere kommuner, og som favner et langt livsløp - fra barn i barnehage til pensjonister, forteller Turid Williksen.

Dette arbeidet er sterkt knyttet til å skape robuste idrettslag med tydeligere identitet ("Bedre idrettslag" og "Livslang idrett") i samarbeid med idrettsrådene.  

Digitialiseringsløftet

Digitaliserinsløftet i norsk idrett har kommet et stykke på vei. Digitalisering er en viktig del av samfunnets infrastruktur og ordinær drift i idretten. Viken idrettskrets har savnet en statusrapport for å kunne gi gode synspunkter og innspill. Uansett bør man i disse tider være varsom med å starte opp nye delprosjekter uten å ha avklart hvordan de skal finansieres.

Dette er spillemidlene

Hvert år sender NIF søknad til Kulturdepartementet om spillemidler til idrettsorganisasjonene. Søknadsfristen for søknad til 2021 er 20.okt. I forkant inviterer NIF idrettsorganisasjonene til en høringsprosess for å gi innspill til søknaden. Dette er en viktig del av de demokratiske prosessene innen idretten med mulighet til å være med å påvirke fordelingen av midlene.

Av totalt fordelte spillemidler for 2020 på kr 2.861 mill fikk NIF 730 mill, som igjen ble fordelt til org.ledd, barn/unge/bredde og toppidrett gjennom ulike poster. I tillegg ble det fordelt 1.437 mill til anlegg og 372 mill til Lokale aktivitetsmidler (LAM).

Les hele høringssvaret til Viken idrettskrets her.

Hovedfordelingen fra KUD 2020