klubbe aarsmote.jpg

Seminar kontrollutvalg

På alle årsmøter og ting velges det et kontrollutvalg. Kontrollutvalget har en viktig oppgave.

NIF har igangsatt et arbeid for å øke kompetansen blant dem som i dag velges inn i kontrollutvalget. NIF har utarbeidet en veileder for kontrollutvalg uten engasjert revisor. Denne finnes her.

Som et ledd i dette arbeidet inviterer NIF til et seminar for kontrollutvalg uten engasjert revisor. Det vil senere bli invitert til et tilsvarende seminar for kontrollutvalg med engasjert revisor.

Målgruppen for seminaret er de som i dag er valgt inn i kontrollutvalg i idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner som ikke har engasjert revisor. Også andre som ønsker å få et innblikk i arbeidet til kontrollutvalget, er velkomne.

Seminaret avholdes på Teams onsdag 9. september kl. 19:00-20:00.

Trykk på følgende lenke for å delta: Seminar for kontrollutvalg

Påmelding er ikke nødvendig.

Ev spm. kan sendes til NIFs

juridiske avdeling på

juss@idrettsforbundet.no.

 

 

Velkommen!