planstrategimote med Viken.jpg

Regional planstrategi for Viken

Viken idrettskrets er invitert til å være med på å utarbeide planstrategi for Viken. Regional planstrategi skal være den sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier for vikensamfunnet og Viken fylkeskommune.

Referansegruppen er satt sammen av representanter fra relevante myndigheter, virkemiddelapparatet, arbeidslivets partner, interesseorganisasjoner og forsknings- og utviklingssektoren. Første samling ble avviklet 6.mars.

Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen og det er gjennom planstrategien en definerer ytterligere planbehov.

FNs bærekraftsmål
Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for utvikling av arbeidet med bærekraftsmålene i Viken.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Involvering og medvirkning
Utviklingen av en regional planstrategi for Viken er et arbeid som gjøres i tett samspill med vikensamfunnet. Prosessen skal legge til rette for at mange aktører kan møtes for å drøfte utfordringer og gjensidige forventninger.

Innspill fra en arena tas med videre til neste, og bidrar til å sikre samspill mellom de ulike medvirkningsaktørene og mellom fasene.

Les mer på fylkeskommunens nettsider her!